Modernizacja dachu budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na os. Willowym 1

» Notice description

II.4.1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej modernizacji dachu budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na os. Willowym 1: w zakresie jak poniżej:
II.4.2 Dotyczy: fragmentu dachu oznaczonego na rysunku A (załącznik nr 6 do SIWZ) o powierzchni ok. 610m2:
- zerwanie istniejących warstw papy połaci dachowych;
- naprawa uszkodzonych prefabrykowanych płyt stropowych w tym uzupełnienie ubytków i
szczelin;
- wykonanie warstwy wyrównawczej nadbetonu na istniejących płytach żelbetowych dachowych wraz z wykonaniem niezbędnych odkuć odspojeń i zgrubień;
- montaż papy perforowanej, podkładowej, wierzchniego krycia;
- szczelne połączenia wymienianych warstw papy z istniejącą papą;
- rozebranie kominów ponad dachem i ponowne ich wymurowanie wraz z podniesieniem kominów oraz ich dociepleniem, wykonaniem nowych obróbek, czapek dachowych, montażem nasad kominowych ze stali nierdzewnej na przewodach spalinowych;
- zburzenie murowanych attyk wraz z ich odtworzeniem zgodnie z dokumentacją projektową i statecznym zabezpieczeniem połączeń attyk nie będących przedmiotem zamówienia;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów, kominów i pasa rynnowego;
- wykonanie nowego zwieńczenia gzymsów dachówką ceramiczną;
- wymiana instalacji odgromowej wraz ze zwodami pionowymi;
- odkucie spękanych i odparzonych gzymsów wraz z ich odtworzeniem;
- wymiana rynien i rur spustowych;
- demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń jak np. anten. W przypadku montażu anten należy przewidzieć nowe, systemowe wsporniki wykonane ze stali ocynkowanej.
II.4.3) Dotyczy: całej powierzchni dachu (ok. 1330 m2):
- uporządkowanie, transport i utylizacja gruzu i odpadów z przestrzeni międzystropowej ok. 7m3;
- naprawa i uzupełnienie ścianek ażurowych w przestrzeni między stropowej poprzez przemurowanie;
- wymiana wywiewek kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do pionów znajdujących się w pomieszczeniach 2 piętra wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego powierzchni stropodachu, ścian, sufitów w pomieszczeniach w których była ingerencja;
- wykonanie prac demontażowych i wykończeniowych wynikających z wymienionych wywiewek klimatyzacyjnych - odtworzenie wykończenia do stanu pierwotnego;
- wykonanie docieplenia przestrzenia stropodachu poprzez wdmuch granulatem z wełny mineralnej w przestrzeni między stropowej;
- wykonanie podestów drewnianych na niezbędnych ciągach komunikacyjnych.
II.4.4)Przy realizacji prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca winien uwzględnić:
- odpowiednie zabezpieczenie w zakresie bezpiecznego wykonywania prac wraz zabezpieczeniem terenu zewnętrznego przy prowadzonych pracach na wysokości, robotach demontażowych, wyburzeniowych;
- montaż rusztowania w niezbędnym zakresie wraz z wykonaniem drogi transportu materiałów na dach;
- wywóz i utylizację wszystkich odpadów, gruzu, śmieci w tym gruz, papęMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Ułanów 9a
Kraków 31-450
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Ułanów 9a
Kraków 31-450
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in