Dostawa samochodu dostawczego o max. DMC 7,5 t, który będzie częścią składową Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) w ramach projektu nt. „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie" , w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01, zadanie III A – Koszty zakupu lub instalacji nowej aparatury naukowo-badawczej oraz nowych urządzeń do badań.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego o max. DMC 7,5 t. zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia będzie częścią składową Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) w ramach projektu nt. „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie", w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01, zadanie III A – Koszty zakupu lub instalacji nowej aparatury naukowo-badawczej oraz nowych urządzeń do badań.
3. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Ogólne warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) do dostarczenia samochodu, zamontowania na własny koszt w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowych elementów (dodatkowe ramy nośne) w celu usadowienia na nich elementów do MPLR (za montażu elementów MPLR do samochodu odpowiedzialny będzie dostawca MPLR wybrany w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
2) w porozumieniu z dostawcą MPLR, do uzgodnienia terminu udostępnienia przedmiotu umowy w swojej siedzibie, celem montażu na samochodzie podzespołów Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej przez Wykonawcę MPLR. Montaż wykonany będzie wyłącznie do dodatkowych ram nośnych konstrukcji skrzyni.
3) do zachowania gwarancji samochodu w przypadku ingerencji fizycznej przez dostawcę MPLR w dodatkowe ramy nośne tj. m.in. wykonanie odwiertów celem połączenia śrubowego podzespołów MPLRa.

5. Dane niezbędne do kontaktu z dostawcą MPLR zostaną Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy z dostawcą MPLR (wybranym przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym) lub po zawarciu niniejszej umowy z Wykonawcą.
6.W ciągu 4 dni roboczych od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy rysunek techniczny oferowanych elementów MPLR. Rysunek będzie zawierać rozstaw nóg monobloków (szerokość, długość, wysokość, wagę), który pozwoli Wykonawcy precyzyjnie zamontować w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne dla MPLRa).
7. Rozruch testowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej odbędzie się na terenie siedziby Wykonawcy. W tym celu Wykonawca udostępni podłączenie do energii elektrycznej. Następnie wspólnie z dostawcą MPLR, w terminie określonym w pkt 3.3 SIWZ, Wykonawca zda przedmiot umowy Zamawiającemu (łącznie z zamontowanymi MPLR na aucie).
8. Wykonawca w porozumieniu z dostawcą MPLR zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia przedmiotu umowy i jego odbioru technicznego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
9. Miejscem dostawy i odbioru samochodu wraz z zamontowanymi elementami MPLR jest Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Samotwór, ul. Owocowa 4, godz. 8.00-15.00.
10. Przewiduje się jeden odbiór techniczny przedmiotu umowy. Odbiór techniczny przedmiotu umowy obejmie: odbiór samochodu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji skrzyni pojazdu poprzez zamontowane dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne).
11. Warunki gwarancji: szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Czas trwania gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące bez limitu kilometrów.
12. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 10:00


» Location

ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in