Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularzach cenowych stanowiących Załączniki nr 2/I - 2/V do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem”) i opisany poniższymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), z możliwością złożenia oferty na wybraną część:

Numer Opis kod CPV
Zadanie I Komputery przenośne
30213100-6

Zadanie II Komputery przenośne
30213100-6

Zadanie III Komputer stacjonarny, zestaw komputerowy 30213300-8
Zadanie IV Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne
30232130-4
30232110-8

Zadanie V Drukarka 3D 30232100-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 2/I - 2/V do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem niniejszego postępowania na własny koszt, we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzed komputerowy wynosi 12 miesięcy.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) elementów składowych urządzenia, oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów składowych urządzenia równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2/I – 2/V do SIWZ, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Śniadeckich 2
Koszalin 75-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
Koszalin 75-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in