Dostawa samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) samochodu dostawczego z zabudową typu wywrotka
b) samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową
c) przyczepy dwuosiowej
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu w oparciu o zmienną stopę procentową (WIBOR 1M).
3) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia na PSZOK zlokalizowany przy ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk.
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich.
5) W ramach dostawy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.


6) Wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono następująco:
a) w zakresie warunków technicznych pojazdów:
 szczegółowe parametry techniczne pojazdów określono w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.
b) w zakresie warunków leasingu operacyjnego:
 waluta: polski złoty
 okres leasingu: 60 miesięcy
 opłata wstępna: 45% wartości pojazdów
 wykup: 1% wartości pojazdów
 raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy.
 raty leasingowe należy wyliczyć w oparciu o zmienną stopę procentową (WIBOR 1M)
 suma wszelkich opłat i kosztów związanych z leasingiem w szczególności z przygotowaniem przedmiotu do użytkowania, z wydaniem stosownej karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego, dotyczących umowy lub jej zmian (np. symulacja zmiany harmonogramu spłat, zmiana terminu płatności rat, wydanie zgody na doposażenie pojazdu), itp. - wchodzą w skład ceny ofertowej.
 Ubezpieczenie pojazdów po stronie Zamawiającego.
 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w niniejszym postępowaniu zostaną uwzględnione w umowie leasingowej oraz zapisy zawarte w umowie leasingowej nie będą zwiększać kosztów zamawiającego powyżej kwot wynikający z formularza ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów leasingowych dla każdej pozycji zamówienia - Rozdział III ust.1) ppkt a),b), c),
 wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco.
7) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu:
 dowody rejestracyjne
 instrukcję w języku polskim
 kserokopię Kart Pojazdów wraz ze świadectwem homologacji
 dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta
 egzemplarz/e umowy/ów lub odpis umowy/ów zawartej/ych przez Wykonawcę ze zbywcą pojazdów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Pl. Mickiewicza 8
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Pl. Mickiewicza 8
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in