DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY KALISKA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KALISKA W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kaliska oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kaliska.
Dane dotyczące poszczególnych punktów pomiarowych oraz niezbędne informacje zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do specyfikacji.
Zamawiający przewiduje, że w ramach zawartej w niniejszym postępowaniu umowy zostanie zużyte ok. 736,54 kWh energii elektrycznej (+/- 10%). Dla zobrazowania zużycia energii przez poszczególne punkty pomiarowe Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ podaje zużycie energii w 2019 r., które w okresie obowiązywania umowy nie powinno ulec znacznej zmianie.
Kod CPV:
1) 09310000-5 – elektryczność,
2) 65300000-6 –przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
Szczegółowe zasady dostawy energii (umowa kompleksowa) zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ- wzór umowy.
Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów.
Zamawiający posiada umowę dystrybucji energii elektrycznej z Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Nowowiejska 2
Kaliska 83-260
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2
Kaliska 83-260
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in