Dostarczenie mebli biurowych i regałów przesuwnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie mebli biurowych i regałów przesuwnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia: 1) CZĘŚĆ I – sprzedaż oraz dostarczenie mebli biurowych, 2) CZĘŚĆ II – sprzedaż oraz dostarczenie regałów przesuwnych. 2. Wykaz mebli biurowych objętych CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w formularzu wyceny dla CZĘŚCI I zamówienia – załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Szczegółowy opis mebli biurowych objętych CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis regałów przesuwnych objętych CZĘŚCIĄ II zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Opisy znajdujące się w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ zawierają minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować meble biurowe oraz regały przesuwne charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 5. Dostarczone meble biurowe oraz regały przesuwne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby meble biurowe objęte CZĘŚCIĄ I zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę i detale. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz normami. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu i transportu. Montaż mebli biurowych oraz regałów przesuwnych będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, tj. m.in. na ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu, zawieszeniu poszczególnych elementów, a także na wniesieniu i uprzątnięciu miejsca dostawy. Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu oraz montażu wszystkich elementów ponosi wykonawca. 8. Dostarczenie i montaż mebli biurowych oraz regałów przesuwnych nastąpi w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy. 9. Wykonawca dostarczy meble biurowe i regały przesuwne do siedziby zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego. 10. Wykonawca umieści na dostarczonych meblach biurowych i regałach przesuwnych, w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, uzyskane własnym staraniem i na swój koszt, naklejki samoprzylepne z informacją o współfinansowaniu zakupu ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji znajdujących się na naklejkach oraz ich wymiaru określa załącznik nr 16 do SIWZ. 11. Zamawiający wskazując w SIWZ w ramach opisu przedmiotu zamówienia normy, aprobaty oraz specyfikacje techniczne, dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do tam opisanych. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 13. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w ramach projektu nr 5/10-2019/OG-FAMI pt. „Legalny pobyt, lepsze jutro 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.10.2020 | 10:00


» Location

10-575 Olsztyn


» Category assortment

No category

» Buyer data

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in