Budowa oświetlenia ulicy Żonkilowej w Częstochowie

» Notice description

Zamówienie obejmuje między innymi:
a) budowę linii kablowej YAKXS 4x25mm kwadratowego, 1kV o łącznej długości 426m;
b) budowę 10 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych posadowionych bezpośrednio w gruncie o wysokości 6m;
c) montaż 10 szt. opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED spełniające wymagania normy PN-EN 13201 dla klasy oświetleniowej M6.

UWAGA:
Zakres dokumentacji projektowej zostaje ograniczony o stanowiska słupowe nr 1 wraz z odcinkiem linii kablowej zasilającej na odcinku od tabliczki bezpiecznikowej słupa oświetleniowego na ul. Wójcickiego do stanowiska słupowego nr 1. Budowa powyższego stanowiska słupowego oraz linii kablowej na opisanym odcinku zostanie wykonana w ramach realizowanej inwestycji pn. „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”. Powyższa zmiana została uwzględniona w przedmiarze.
Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą być dobrane w sposób zapewniający spełnienie wymagań normy PN EN 13201 dla klasy oświetleniowej M6. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie tych warunków dla zastosowanych opraw.

Szczegółowy opis oprawy oświetleniowej stanowi załączniku nr 11 do SIWZ.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) W zakresie zastosowania art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy osób wykonujących następujące czynności: elektroinstalacyjne. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:30


» Location

Legionów 52
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Legionów 52
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in