„Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo - Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic” w km odc. I w km 5+652÷6+525(DP 1813B), odc. II w km 7+515÷9+256(DP 1813B) oraz odc. III w km 1+475÷1+525(DP 1816B).
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym,
 ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni, wraz z odwiezieniem dłużyc na odl. 20km oraz utylizacją karpiny i gałęzi, na odcinku I i II
 ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, wraz z odwiezieniem dłużyc na odl. 20km oraz utylizacją karpiny i gałęzi, na odcinku I i II
 ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, wraz z odwiezieniem dłużyc na odl. 20km oraz utylizacją karpiny i gałęzi, na odcinku II
 ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, wraz z odwiezieniem dłużyc na odl. 20km oraz utylizacją karpiny i gałęzi, na odcinku I i II
 ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, wraz z odwiezieniem dłużyc na odl. 20km oraz utylizacją karpiny i gałęzi, na odcinku II,
 ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, wraz z odwiezieniem dłużyc na odl. 20km oraz utylizacją karpiny i gałęzi, na odcinku II,
 karczowanie pni o średnicy 46-55 cm wraz z wywiezieniem karczy i utylizacją, na odcinku I,
 karczowanie pni o średnicy 56-65 cm wraz z wywiezieniem karczy i utylizacją, na odcinku I,
 karczowanie pni o średnicy 66-75 cm wraz z wywiezieniem karczy i utylizacją, na odcinku II,
 karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie i spalenie pozostałości po karczunku, na odcinku I i II,
 mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 3 km ,
 rozebranie nawierzchni poprzez frezowanie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 5 cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 3km na odkład,
 rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20 cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku I i II,
 rozebranie mechaniczne chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1km (bez paletowania), na odcinku I,
 rozebranie mechaniczne krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km (bez paletowania), na odcinku I,
 rozebranie mechaniczne obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km (bez paletowania), na odcinku I,
 rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz z odkopaniem przepustów oraz wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku I,
 rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm wraz z odkopaniem przepustów oraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku II,
 rozebranie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu, wraz z odkopaniem studzienek i wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku I
 rozebranie przykanalików z rur betonowych o średnicy 30 cm wraz z odkopaniem przykanalików i wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku II,
 rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z odwiezieniem słupków do znaków na odległość 20km,
 zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z odwiezieniem tarcz znaków na odległość 20km,
 rozebranie parkanu z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, na odcinku I.

ROBOTY ZIEMNE
 wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie,
 nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
 wykonanie przepustów jednootworowych z rur karbowanych HDPE SN-8 o średnicy 80cm układanych na ławie żwirowej o grubości 25cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem, na odcinku II,
 wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu, wraz z wykonaniem wykopu studzienki i zasypaniem, na odcinku I,
 montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 30 cm długość do 15 m, wraz z wykonaniem wykopu pod przykanaliki i zasypaniem, na odcinku I.

PODBUDOWA
 koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm,
 koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm,
 wykonanie wyrównania z destruku bitumicznego, zagęszczonego mechanicznie, grubość warstwy od 4 do 5 cm, destrukt z rozbiórki nawierzchni bitumicznej, na odcinku II i III,
 wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem, warstwa dolna o grubości 20 cm, na odcinku I,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna o grubości 15 cm, na odcinku II i III,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna o grubości 20 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna o grubości 10 cm, na odcinku I,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna o grubości 15 cm, na odcinku I i II
 wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P, grubość warstwy 5 cm

NAWIERZCHNIA
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy 5 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy 4 cm,
 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku I,
 wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wysokość kostki 14 cm, na odcinku II.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. IV,
 umocnienie skarp i dna rowów płatami darniny na płask z humusem, na odcinku II i III,
 umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, na odcinku I i II,
 ułożenie przepustów z rur karbowanych HDPE SN8 o średnicy 40 cm, ułożonej na ławie żwirowej o grubości 20cm pod zjazdami wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem, na odcinku I i II,
 ułożenie przepustów z rur karbowanych HDPE SN8 o średnicy 50 cm, ułożonej na ławie żwirowej o grubości 20cm pod zjazdami wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem, na odcinku II,
 uzupełnienie poboczy kruszywem C50/30 o grubości 12 cm wraz z formowaniem nasypu i zagęszczeniem.

OZNAKOWANIE DRÓG
 oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe,
 oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, na odcinku I i II,
 oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, na odcinku I i II,
 montaż elementów odblaskowych na jezdni –„kocie oczka”, dwustronne aluminiowe z trzpieniem, na odcinki I,
 ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,
 przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji,
 przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa II generacji,
 przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji,
 ustawienie balustrad zabezpieczających U-11a o rozstawie słupków co 1,50 m, na odcinku II.

ELEMENTY ULIC
 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (ewen. 15x22cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15, na odcinku I i II,
 ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 o grubości 15cm,
 ustawienie krawężników kamiennych ulicznych wtopionych o wymiarach 25x14 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15, na odcinku II,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku I,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku II i III,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku I i II,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku I,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 o grubości 10cm, na odcinku II i III.

INNE ROBOTY
 regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem, na odcinku I.

Wykonawca powierzając Podwykonawcy czynności, o których mowa w pkt 3.6 zobowiązuje do realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 3.5.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Fabryczna 4
Grajewo 19-203
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
Grajewo 19-203
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in