MALOWANIE POMIESZCZEŃ I MALOWANIE DŹWIGARÓW ZEWNĘTRZNYCH SALI SPORTOWEJ W BUDYNKU NR 333 KOMPLEKS 6035 POZNAŃ-KRZESINY

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Malowanie pomieszczeń i malowanie dźwigarów zewnętrznych Sali Sportowej w budynku nr 333 kompleks 6036 Poznań-Krzesiny” zgodnie z opisem robót - zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zawartą w załączniku nr 5 do SIWZ oraz z nakładami zawartymi w przedmiarze / kosztorysie ślepym – załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w szczególności następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- prace ogólnobudowlane;
- demontaż oraz montaż instalacji sanitarnej.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, tj.
o parametrach takich samych lub lepszych od wskazanych z nazwy, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego poprzez załączenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji
o zastosowaniu materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja obejmuje materiały wskazane w dokumentacji przetargowej.
5. Wykonawca złoży wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z przedmiotem i opisem robót. Materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty materiałowe oraz winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów ustawy z dnia 16.04.2014r – o wyrobach budowlanych.
7. Zamawiający przewiduje jednoetapowe fakturowanie zadania za wykonanie i odebranie całości robót.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego na okres min. 36 miesięcy na wykonane roboty oraz drzwi. Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji oferowany przez producenta drzwi.
9. Zamawiający nie określa technologii wykonania robót.
10. Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać w miejscu wykonywania robót po godzinach urzędowania jednostki, po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefem Ochrony kompleksu
i pozyskaniu zgody dowódcy jednostki.
11. Zamawiający zamierza zorganizować wizję lokalną dla potencjalnych, zainteresowanych Wykonawców. W sprawie wizji proszę kontaktować się z p. Markiem TWARDOWSKIM, tel. 261 548 378, 519 038 261. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:00


» Location

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in