Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu
lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. pojazdów oraz demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.
Usługa usuwania jest prowadzona w ruchu ciągłym, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy -
Prawo o ruchu drogowym oraz przyjęcie ich na parking odbywa się na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, którą wydaje policjant, strażnik gminny (miejski) lub osoba prowadząca akcję ratowniczą.
Zakres podstawowych czynności usługi usuwania, przechowywania i likwidacji pojazdów obejmuje:
1) przyjęcie powiadomienia od uprawnionego podmiotu do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu;
2) dojazd do miejsca zdarzenia;
3) zabezpieczenie pojazdu od chwili wydania dyspozycji usunięcia przez uprawnione podmioty;
4) usunięcie pojazdu z drogi;
5) załadunek i rozładunek pojazdu;
6) uprzątnięcie miejsca zdarzenia (jeśli jest taka potrzeba);
7) umieszczenie pojazdu na parkingu;
8) wykonanie i przechowywanie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej pojazdu przyjmowanego na parking;
9) umożliwienie osobom uprawnionym wstępu na teren parkingu w celu dokonania oględzin pojazdu lub przeprowadzenia czynności kontrolnych;
10) przechowywanie pojazdu na parkingu;
11) wydanie pojazdu osobie uprawnionej;
12) odbiór i demontaż pojazdu, dla którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.
Do usuwania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego wykonywania usługi w możliwie najkrótszym czasie.
Parking strzeżony powinien być zlokalizowany na terenie powiatu pruszkowskiego lub na terenie powiatów sąsiednich, jednak nie dalej niż 15 km od granicy powiatu pruszkowskiego, ogrodzony, oświetlony i dozorowany. Powinien również posiadać odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie wszystkich dotychczas usuniętych pojazdów.
Obecnie na parkingach (przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie oraz w Jawczycach) znajduje się około 95 pojazdów nieodebranych przez właścicieli, które będą musiały być przetransportowane
na parking wskazany w ofercie.

Pojazdy usunięte z drogi powinny być przechowywane wyłącznie na parkingu wskazanym w ofercie, w taki sposób, aby ich stan nie uległ pogorszeniu. Pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku. Wykonawca powinien prowadzić stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub punkt zbierania pojazdów. Szczegółowe warunki przechowywania pojazdów oraz obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Drzymały 30
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in