Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce w ramach projektu „Wspólny Plan” (Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.19)

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa komputerów przenośnych do UG Siedlce w ilości 2 szt.:
Przekątna ekranu:min 15.6''
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy: Matowa
procesor wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż w 2019 roku, min. 4-rdzeniowy osiągający wynik testu PassMark na poziomie min. 6480. Jako datę aktualizacji testu należy przyjąć dzień 11.08.2020r. Dla ułatwienia zamawiający przygotował pliki zawierające dane zawierające aktualizacje testu na na ww dzień.
Zainstalowana pamięć RAM: min.8 GB
Rodzaj pamięci: DDR4
Typ dysku: SSD (wbudowany)
Pojemność SSD: min. 250 GB
Porty wideo: 1 x HDMI
Interfejs sieciowy: 1 x 10/100 Mbit/s (dopuszcza się zastosowanie przejściówki USB na RJ45)
Porty USB: min. 2x USB 3.1 Gen 1 wbudowane
Wbudowana kamera internetowa, głośniki, mikrofon, wifi
Program antywirusowy firmy innej niż producent systemu z licencją na 1 rok
Zainstalowany system operacyjny o następujących cechach:
• Pełna integracja z domeną Active Directory
• Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup
• Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
• Pełna obsługa ActiveX
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji
Zamawiający wymaga aby system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta komputera. Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do pracy.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, bez wad, gotowego do użycia, z zainstalowanym antywirusem (oraz aktywowaną licencją).
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.
1.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w formularzu ofertowym pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4. Równoważne rozwiązania techniczne.
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zostały użyte nazwy handlowe materiałów, nazwy własne materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania.
Jeżeli w dokumentacji posłużono się nazwami handlowymi to posłużono się nimi w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Opisy takie należy traktować jako parametry minimalne. W takim wypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważa się rozwiązania posiadające parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych rozwiązań, produktów, materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych i nie niższych od wskazanych przez Zamawiającego.
Za parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający uzna rozwiązania posiadające parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający, które to parametry i poziomy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego lub parametry wyższe niż wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż należy przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszy zwrot „lub równoważne”.
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takiej sytuacji należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
1.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:30


» Location

ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Siedlce
ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.