Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury – Etap I

» Notice description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: obejmuje budowę rozdzielnicy zasilania i sterowania oświetleniem boiska, kablowej
wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) niskiego napięcia (nN) wraz ze słupami na których
zainstalowane zostaną energooszczędne oprawy oświetleniowe LED. Zasilanie
nowoprojektowanego oświetlenia realizowane będzie z istniejącego
elektroenergetycznego kablowego przyłącza niskiego napięcia (nN) zasilanego z
miejskiej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej zarządzanej przez PGE
sieci dystrybucyjnej nr 15/R5/04144 z dn. 27.02.2015 oraz zawarł kompleksową umowę. Cała Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pilawa, ul. Spacerowa 25

Stan projektowany

Cała inwestycja została zlokalizowana na działce ewid. nr 1772 (Stadion Miejski)
należącej do Inwestora (Miasto i Gmina Pilawa). Zasilanie projektowanego oświetlenia
odbywać się będzie z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego na
terenie Stadionu Miejskiego na etapie budowy zaplecza sportowego stadionu w 2014 r.
Zakres prac branży elektrycznej obejmuje:
•Instalację rozdzielnicy zasilania i sterowania oświetleniem boiska (RZS).
•Budowę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ1) od rozdzielnicy budynku zaplecza
sportowego do rozdzielnicy zasilania i sterowania oświetleniem boiska piłkarskiego.
•Budowę wewnętrznych kablowych linii zasilających (WLZ-ów) od rozdzielnicy
zasilania i sterowania oświetleniem boiska piłkarskiego do słupów oświetleniowych:
o Obwód nr 1 – zasilanie słupów 1 (oprawy 2,3), 2 (oprawy 6,7), 4 (oprawy
13,14,15,16), 6 (oprawy 21,22,23,24)
o Obwód nr 2 – zasilanie słupów 1 (oprawy 1,4), 2 (oprawy 5,8), 3 (oprawy
9,10,11,12), 5 (oprawy 17,18,19,20).
•Posadowienie fundamentów, słupów i instalacja wyposażenia.
•Pozycjonowanie opraw oświetleniowych wraz z pomiarami wymaganego natężenia
oświetlenia.
•Pomiary kontrolne i odbiorcze projektowanej instalacji elektrycznej.
•Demontaż 13-tu istniejących słupów oświetleniowych typu ŻN-10 wraz z osprzętem
i oprze wodowaniem usytuowanych w obrębie działki.
Przy instalacji rozdzielnicy zasilania i sterowania (RZS) zastosować moduł 2-
komorowy o wymiarach 800x60 na fundamencie prefabrykowanym z przepustami
kablowymi do wyprowadzenia kabli na zewnątrz obudowy.
W głównych torach prądowych na połączeniach aparatury w rozdzielniach stosować
przewody o przekroju min 10 mm2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Al. Wyzwolenia 158
Pilawa 08-440
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto i Gmina Pilawa
Al. Wyzwolenia 158
Pilawa 08-440
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in