ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
1) Gmina Łęczyca oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1)
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 843 510,00 kWh.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi
269 923,20 zł.
3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topli Królewskiej
• Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu
• Szkoły Podstawowej w Błoniu
• Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej
• Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Konopnickiej 14
Łęczyca 99-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Łęczyca
ul. Konopnickiej 14
Łęczyca 99-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in