’’Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji dla budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku.
2. Zakres robót:
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
1) Roboty przygotowawcze, przebicia, przewierty, przejścia przez ściany i stropy,
2) Częściowa rozbiórka i ponowny montaż stropu podwieszonego,
3) Roboty montażowe związane z instalacją jednostek zewnętrznych,
4) Roboty montażowe związane z instalacją jednostek wewnętrznych,
5) Montaż przewodów chłodniczych,
6) Montaż przewodów elektrycznych,
7) Montaż przewodów odprowadzających skropliny,
8) Roboty malarskie,
9) Próby i odbiory.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
4. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach,
5. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami,
2) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania zlecenia jednostkowego przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich,
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wykonywania zlecenia jednostkowego/ przedmiotu zamówienia,
4) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska.
5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych lub eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w niniejszej SIWZ.
6) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie przewidzianej do realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
7) Materiały nieprzeznaczone do ponownego wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności:
- wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wchodzących w tzw. koszty bezpośrednie,
b) Przekazanie Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w pkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1) winna być każdorazowo aktualizowana.
c) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności
o których mowa w pkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.
d) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w pkt 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt 1.
e) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w ust. 8. pkt.1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:30


» Location

Rynek 1
Brzostek 39-230
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Brzostek
Rynek 1
Brzostek 39-230
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in