Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach – BO

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO”
2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w systemie zaprojektuj i wybuduj. Hala pneumatyczna będzie stanowić przykrycie boiska do piłki nożnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy oraz załączona dokumentacja.
3.W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby (hala pneumatyczna) spełniają minimalne wymogi określone przez Zamawiającego Wykonawca, pod rygorem odrzucenia dołączy do oferty:
a)wypełnioną tabelkę z oferowanymi parametrami, wraz z dokumentami potwierdzającymi oferowane parametry - załącznik nr 2;
b)ekspertyzę techniczną z innego obiektu wybudowanego i oddanego do użytku w tej samej technologii wydanej przez uprawnione do tego podmioty (np. ITB) potwierdzającą bezpieczeństwo pożarowe ewakuacji osób (dla ilości 300 os.) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej;
c)atesty lub certyfikaty potwierdzające trudnozapalność każdej z powłok hali;
d)karty techniczne powłok potwierdzające spełnianie wymagań określonych w PFU. Karty muszą być podpisane przez producenta;
e)karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych;
f)autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniająca Wykonawcę do montażu i uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawcę dla przedmiotowej Inwestycji;
g)oświadczenie potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę system kotwienia będzie zapewniał odpowiednią siłę kotwiącą (min. 10 kN/punkt) w istniejących warunkach gruntowych oraz że oferowany rozstaw kotew pozwoli prawidłowo połączyć oferowaną powłokę z gruntem. Oświadczenie musi być wydane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń.
4.Wartość projektu do uzyskania odstępstwa od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z uzgodnieniem od konserwatora zabytków) nie może przekraczać 1% wartości zaprojektowania i budowy hali pod rygorem odrzucenia oferty.
5.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w SIWZ i dokumentacji.
6.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.
7.W przypadku gdy w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
8.Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Tool accessories
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in