Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i Kocanki – os. Redykajny – Etap I

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest budowa I etapu jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Rumiankowej i Kocanki w Olsztynie zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
2) usunięcie drzew kolidujących z inwestycją (możliwe nie wcześniej niż 16.10.2020 r.)
3) rozbiórkę ław podkrawężnikowych z oporem z betonu
4) rozbiórkę krawężników betonowych 15x30cm
5) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika
6) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
7) ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
8) budowę konstrukcji chodnika z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8cm
9) przełożenie (regulacja wysokościowa) istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdu na styku z projektowanym chodnikiem
10) wykonanie nasadzeń zastępczych za wycięte drzewa
11) plantowanie terenu w obrębie robót
12) wykonanie trawnika
Dokładny zakres robót został opisany w załączonym Projekcie Wykonawczym, Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem oraz Specyfikacjach Technicznych
Szczegółowy zakres robót przedstawia załącznik Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3
do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in