Modernizacja sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie”

» Notice description

1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane Przedmiot zamówienia obejmuje
modernizację sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku
Urzędu Miejskiego w Namysłowie”. Szczegółowy opis robót budowlanych: 1. Roboty rozbiórkowe:
rozbiórka boazerii drewnianej – 46,06 m2. 2. Roboty posadzkowe: 2.1. wymiana listew przyściennych z
drewna liściastego/dębowe, o wysokości 50 mm, grubości 22 mm, 2.2. mechaniczne szlifowanie posadzek
z deszczułek – 157,68 m2, 2.3. trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym – 157,68
m2. 3. roboty tynkarskie – ściana po rozbiórce boazerii: 3.1. uzupełnienie i przecieranie tynku
wewnętrznego – 46,06 m2, 3.2. wykonanie gładzi jednowarstwowej grubość 3 mm – 46,06 m2. 4. Roboty
malarskie (ściany, sufity) i lakierowanie (obudowa kanału c.o.): 4.1. skasowanie wykwitów i zacieków na
suficie – 24,50 m2, 4.2. zeskrobanie i zmycie starej farby sufitu – 24,50 m2, 4.3. przygotowanie
powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi – 24,50 m2, 4.4. przygotowanie powierzchni
ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi – 228,57 m2, 4.5. gruntowanie tynków ścian i sufitu – 253,07
m2, 4.6. dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową, (kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiającym) - 253,07 m2, 4.7. oczyszczenie i lakierowanie drewnianej obudowy kanału
centralnego ogrzewania - 24,12 m2. 5. strop podwieszany: oczyszczenie i jednokrotne malowanie farbą
olejną drewnianych listew stropu podwieszanego - 169,74 m2. 6. stolarka okienna: 6.1. wykucie z muru
ościeżnic okiennych, drewnianych, o wymiarach 1,58 x 3,16 m - 6 szt., 6.2. wykucie z muru
podokienników wewnętrznych, drewnianych, długości 1,75 m - 6 szt., 6.3. wykucie z muru podokienników
zewnętrznych z PCV, długości 1,60 m - 6 szt., 6.4. montaż okien dwudzielnych, czterorzędowych,
uchylno-rozwieranych z PCV koloru białego, o profilu prostym min. pięciokomorowym, szklonych szkłem
bezpiecznym podwójnym, P-2 typu float, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,90 kW/m2, (schemat
wg załącznika nr 1) z obróbką obsadzenia - 6 szt., 6.5. obsadzenie wewnętrznych podokienników -
konglomeraty z PCV, o wymiarach 170 x 25-23 cm - 6 szt., 6.6. obsadzenie zewnętrznych podokienników
z blachy tytanowo-cynkowej, o wymiarach 160 x 35 cm - 6 szt., 6.7. montaż rolet zewnętrznych, wym.
1580x3190 mm, w systemie PORTOS TL1000 nadstawny lub równoważnym, w kolorze białym, pancerz
PA69 – 6 kpl. 7. Stolarka drzwiowa: 7.1. wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, drewnianych, o wym.
1,70 x 2,30 m - 2 szt., 7.2. montaż drzwi wewnętrznych o wymiarach zewnętrznych 1,70 x 2,30 m, z PCV
(przejście z łącznika do sali narad), dwuskrzydłowych, pełnych, o współczynniku przenikania ciepła U ≤
1,30 kW/m2 , (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym) - 2 szt. 8. Instalacja elektryczna: wg projektu
budowlano-wykonawczego modernizacji sali narad w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w zakresie: a)
wewnętrznych linii zasilających, b) rozdzielnic, c) oświetlenia wewnętrznego podstawowego, d)
oświetlenia ewakuacyjnego, e) instalacji gniazd wtykowych, f) instalacji zasilania rolet, g) instalacji
zasilania urządzeń klimatyzacji, h) ochrony przed przepięciami. Wykonawca robót zobowiązuje się do: 1.
Uzyskania protokołów badań i sprawdzeń. 2. W razie konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych
uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń oraz poniesienia kosztów z tym związanych. 3.
Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane materiały
budowlane i instalacyjne. 4. Wykonania robót budowlanych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami. Załączony przedmiar robót
należy traktować jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 2. Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót budowlanych,
wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z
późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia
tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga
przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in