„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka” - w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Różanka., gmina Międzylesie. Projektowanie sieci wodociągowej musi odbywać się w oparciu o istniejący dla tego obszaru gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz o warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu. Obszar inwestycji objęty jest strefą „OW” obserwacji archeologicznej dlatego niezbędna jest opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na konieczność przejścia pod ciekiem wodnym (potok Różana) wystąpi konieczność wykonania operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia.
2. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka".
Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
3. Zamówienie przewiduje zaprojektowanie, a następnie wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 208, 207/1, 207/2, 206, 272/2, 272/1, 83, 137, obręb Różanka, oraz przejście sieci pod potokiem Różana. Przewidywana długość sieci wodociągowej w przybliżeniu wynosi 1972 mb. Jednocześnie z siecią uliczną projektowane będą przyłącza do granicy działek w ilości około 36 sztuk, oraz hydranty podziemne 13 szt. i nadziemne 1 szt.
Nowo zaprojektowany i wybudowany wodociąg ma mieć średnicę Ø 150 mm, na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy Ø 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. Dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych.
4. Zakres zamówienia obejmuje:
4.1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej- projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż niezbędnych dla realizacji zadania budowy sieci wodociągowej o długości około 1972 mb. (wariant podstawowy). Dokumentację należy opracować w oparciu o Programu Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stanowi integralną część SIWZ jako załącznik nr 8. Zamawiający zastrzega, że wartość wynagrodzenia za dokumentację projektową nie może przekroczyć 5% wartości robót budowlanych.
Wymagania formalno – prawne:
a) Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935).
b) Projekt budowlany należy uzgodnić branżowo z zainteresowanymi stronami.
c) Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1186);
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2268);
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396 ze. zm.)
d) Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujące i weryfikujące państwowych uprawnień budowlanych stosownej specjalności oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
e) Projektant dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię projektu na nośniku zewnętrznym, którą można odczytać:(pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format dwg lub .dxf oraz .dwf (tekstowe) w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel.
f) Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązana poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu(otrzymanym zawiadomieniu).
g) Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi być opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie.
h) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV,
i) przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji w ciągu 14 dni
j) uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego,
k) konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty,
l) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego
m) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem uprawnienia zawodowe,
n) przekazania dokumentacji projektowej w wersji pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej na płycie CD w formacie i ilości wskazanej we wzorze umowy,
o) usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia,
p) W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały przedprojektowe, uzgodnienia , oraz pokrywa wszystkie związane z tym koszty.
q) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na każdym etapie projektowania.
r) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień.
s) Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą-Prawo budowlane art. 20 ust.1 pkt. 4 przez cały okres jej trwania , aż do odbioru końcowego
4.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego z uwzględnieniem PFU,
4.3. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej o długości około 1972 mb., przyłączami około 36 szt., hydrantami – 14 szt. w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót. Zamawiający wymaga aby gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach wykonywanego zadania była przekazane w momencie uruchomienia urządzeń;
4.4. Dokonanie rozruchu urządzeń oraz sporządzić instrukcję obsługi i przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych częściowo oraz przeprowadzić szkolenie pracowników przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania oraz oprogramowania. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. Osobami prowadzącymi szkolenie winni być specjaliści w dziedzinie stanowiącej temat szkolenia. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 2 kompletów;
4.5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami organów administracji publicznej.
4.6. Wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w punktach poprzedzających.
4.7. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) wytyczenie geodezyjne robót przed rozpoczęciem robót;
b) opracowanie planu BIOZ;
c) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego powykonawczego obrazującego zakres wykonanych prac;
d) Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie i poniesienie kosztów związanych z:
- uzyskaniem zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,
- opracowaniem projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność),
- Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
- Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia.
- poniesieniem kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie z decyzjami właściwych organów (jeżeli istnieje taka konieczność).
- uzgodnieniem warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność).
- głoszeniem zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność);
e) utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.;
f) niezwłocznie po zakończeniu robót budowlano-montażowych na danej nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest do jej uporządkowania,
g) aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej
i z Zamawiającym;
h) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót;
i) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonywania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;
j) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako objętych odbiorami częściowymi, w tym o robotach zanikających lub ulegających zakryciu, oraz o wykonaniu robót w całości;
k) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości dla osób i pojazdów poruszających się w pasie drogowym. Oznacza to w szczególności czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonej w związku z prowadzeniem robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia;
l) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Przedmiotu Umowy;
m) umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach itp.;
n) uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji;
o) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót;
p) sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót (nie później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy) oraz po zakończeniu robót w terenie oraz sporządzenie dokumentacji filmowej z inspekcji kanałów sanitarnych niezbędnej do oceny jakości jej wykonania oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą;
q) wykonanie rozruchu urządzeń oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań;
r) odwodnienie wykopów;
s) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych,
t) Wykonania na własny koszt kamerowania wykonanych rurociągów.
4.8. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji zamówienia:
a) do wykonania Przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi;
b) Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w okresie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzględniający planowane wynagrodzenie zgodnie z par. 6 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesuwania wysokości wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi latami w zależności od postępu prac. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy;
c) Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów/urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów/urządzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały/urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały/urządzenia niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
d) Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla każdego materiału, urządzenia i maszyny Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie później niż na 7 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia i maszyny na budowę. Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zaakceptowanie materiału, urządzenia czy maszyny dokonuje się poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. Wzór karty wniosku i wymaganych dokumentów zostaną uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy;
e) Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania prac – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
f) Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii a w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze;
g) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, za ich montaż i uruchomienia, za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi;
i) urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami;
j) zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiORB, dokumentacji projektowej, odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości);
k) Urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno–ruchowe i instrukcje w języku polskim;
l) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
m) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1862). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia;
n) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi Wykonawcami realizującymi roboty budowlane w ramach projektu, a w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wymiany, pozyskiwania i dostarczania innym wykonawcom, realizującym roboty budowlane na terenie i w otoczeniu prowadzonych robót, wszelkich informacji potrzebnych do koordynacji ich robót z pracami objętymi przedmiotem zamówienia oraz brak wzajemnego blokowania frontów robót budowlanych przy obiektach.
4.9. Szczegółowy zakres zamówienia określa PFU(Załącznik nr 8 do SIWZ), SIWZ, wzór umowy. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy PZP, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy producentów materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie jako przykładowe.
5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
5.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem, czyli tzw. pracowników fizycznych (wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,1043,1495).
5.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników fizycznych wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących:
- przygotowanie terenu pod budowę,
- wykonywanie robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów,
- wykonywanie robót instalacji wodociągowych,
5.3. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Gwarancja i rękojmia
Okres gwarancji i rękojmi stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu umowy;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

pl. Wolności 1
Międzylesie 57-530
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
Międzylesie 57-530
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in