Zimowe utrzymanie dróg i ulic Gminy Kępno w sezonie zimowym 2020/2021

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2020/2021”
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4).
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz okręgów, w których prowadzona będzie akcja zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kępno.
Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9
Usługi usuwania oblodzeni 90.63.00.00-2

1.2 Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach i ulicach gminnych przy użyciu sprzętu i materiałów uszorstniających Wykonawcy dla zapewnienia przejezdności dróg i ulic.
1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.).
1. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu.
1. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego
1.6 Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową,
2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia warunków atmosferycznych określonych w § 2 ust. 2 umowy lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego,
3) własny materiał do wykonania usług,
4) miejsce składowania materiałów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kępno,
5) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów.
1.7. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową;
2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
3) sporządzanie raportów dobowych z wykonanych czynności wskazujących czas pracy poszczególnych pojazdów, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz przekazywanie ich w formie pisemnej bezpośrednio lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
1.8.Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki chemiczne i materiały uszorstniające:
1) sól drogową z domieszką antyzbrylacza,
2) piasek drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2 mm.
1.9. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca zastosuje posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące środki chemiczne i materiały uszorstniające.
1.10Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.11Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
1.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.
1.13 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.14 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez składanie ofert na:
Część 1 – okręg nr 1: miasto Kępno, obejmujący wszystkie ulice będące w zarządzie Gminy Kępno
łącznie z osiedlem Hanulin,
Część 2 – okręg nr 2 - obejmujący drogi gminne na terenach sołectw: Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Krążkowy, Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba

Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną lub wszystkie z przedstawionych części.

1.15 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ( „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą usługi analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z usług wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie wykonawcy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu Oferty.

1.16. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak, więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niniejszą umowę. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające, co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli kontrola wykaże, że dana osoba nie jest zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie mogła brać udziału w realizacji zamówienia a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Ratuszowa 1
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Kępno
Ratuszowa 1
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in