USŁUGA ODBIORU, WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, METODĄ R 12 WRAZ Z ZAŁADUNKIEM Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ UL. WADOWICKA 4

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługę odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, jedną z metodą R12, wraz z załadunkiem z terenu Oczyszczalni Ścieków - Zakładu Komunalnego
w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4
Kody CPV-90513600-2 usługa usuwania osadu
90513700-3 usługa transportu osadu
90513800-4 usługa obróbki osadu
90513900-5 usługa likwidacji osadu

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i zagospodarowania odpadów w ilości około:
- osad ściekowy około 1500 ton/ rok, pochodzący z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Komunalnego
w Suchej Beskidzkiej.

3.Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi oraz zastrzega sobie, zwiększenie
lub zmniejszenie ilości osadów w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Taka zmiana nie może rodzić żadnych skutków dla Zamawiającego.

4.Podstawowe dane techniczno – organizacyjne do realizacji zamówienia:
a/ Orientacyjna ilość osadu do wywiezienia wyniesie około 1500 ton/rok, -zagospodarowanie
metodą R12.
b/ Zwartość suchej masy w osadzie wynosi; zgodnie z załącznikiem nr 5
c/Parametry fizyko- chemiczne osadu zawiera załącznik nr 5– wyniki badań osadu
d/Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej -
Oczyszczalnia Ścieków w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 .
e/Osad po prasowaniu jest przechowywany czasowo pod zadaszoną wiatą.
f/ Usługa realizowana będzie według zapotrzebowania w czasie trwania umowy.
g/O potrzebie wykonania wywozu osadów Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę
drogą faksową lub e-mailową. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia jednostkowego
w terminie określonym w ofercie.
Osad ładowany będzie na środki transportu Wykonawcy we własnym zakresie
Wykonawcy.
h/Rozliczenie finansowe za każdą wykonaną usługę będzie następować na podstawie
jednostkowej ceny ofertowej ( zł/tonę) oraz faktycznie odebranej ilości osadu ( waga).
Przedmiot zamówienia będzie każdorazowo ważony na koszt Wykonawcy
Zapłata następować będzie w ciągu…….. dni (zgodnie z ofertą)od daty złożenia faktury wraz z kartami
przekazania odpadu . Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych.
i/Wykorzystanie osadu metodą R12 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz. U. 2015 poz.257.
Jeżeli osad będzie wykorzystywany metodą R10 do celów rolniczych to Wykonawca winien posiadać
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów
ściekowych Dz. U. 2015 poz.257.
1.Aktualne badanie gleby wykonane i dostarczone przy podpisywaniu umowy.
2.Wypis z rejestru gruntów z podziałem na działki dzierżawione( umowy dzierżawy) i własne wraz
z podaniem nr działek, na jakim terenie znajdują się te działki na których będzie zagospodarowany
osad – dostarczone przy ofercie lub przy podpisywaniu umowy.
3.Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenie w jakim terminie zostanie zagospodarowany osad
na podanych działkach wraz z podorywką w dniu odbioru osadu.
4.Wykonawca opracuje dawkę maksymalnej ilości osadu ściekowego na 1 hektar- dostarczy przy
podpisywaniu umowy.
5. Jeżeli osad będzie wykorzystywany metodą R3 zgodnie z Dz. U. 2013 poz.21. Wykonawca
zobowiązany będzie do wywozu i zagospodarowania odpadów w posiadanej instalacji
przetwarzania odpadów.
j/Odbiór, transport i wykorzystanie lub unieszkodliwienie osadów musi się odbywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad usuwania, wykorzystania
i zagospodarowania odpadów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r Dz.U. 2019 poz. 819 Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania obowiązujących wzorów dokumentów.
k/Oferent powinien posiadać zezwolenie/decyzję na odbiór, wykorzystanie, unieszkodliwianie
odpadów o kodzie 19 08 05, - oraz zapewni transport we własnym zakresie lub przez podmioty
posiadające do tego stosowne zezwolenia.
l/W dniu odbioru komunalnych osadów ściekowych Wykonawca zobowiązany jest do podpisania
dokumentu wydania osadów a karty przekazania osadu dostarczy raz w miesiącu uzupełnione
z dopiskiem metody R………… w rubryce odnośnie procesu przetwarzania.
m/Przewiduje się odbiór osadu wg potrzeb Zamawiającego.
n/W przypadku niedotrzymania terminu odbioru dokonanego zgodnie z prawidłowym
zgłoszeniem Zamawiający zleci usługę innemu przedmiotowi i obciąży kosztami Wykonawcę.
Wykonawcy przysługuje w takiej sytuacji zapłata za usługę zgodnie z przedłożoną ofertą.
W przypadku trzykrotnego niedotrzymania terminu odbioru Zamawiający może rozwiązać
umowę z winy Wykonawcy.


UWAGA!
Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie wywiezioną ilość osadu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in