„Sport i rekreacja. Projekt zdrowe Zazamcze z podziałem na 2 zadania”.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane ujęte w dokumentacjach budowlano-wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w ramach zadania
pn.: „Sport i rekreacja. Projekt zdrowe Zazamcze z podziałem na 2 zadania”. W odniesieniu do zadania nr 1 przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na przebudowie infrastruktury sportowej (bieżni, placu zabaw) oraz budowie boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku przy ul. Promiennej 15, na działce ewidencyjnej nr 7 w obrębie Włocławek KM 30. Co do zadania nr 2 przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, związane z wykonaniem placu rekreacyjnego pomię-dzy budynkami Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku przy ul Toruńskiej 77/83, obejmujące budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, obiektów małej architektury w miejscach publicznych, monitoringu na budynku oraz utwardzenie działki.
Uwagi dotyczące zadania nr 1 i 2:
1) W okresie od dnia 1 września 2020 r. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku oraz w Szkole Podstawowej Nr 22 we Włocławku, będą odbywały się zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży. Organizację
robót należy uzgodnić z użytkownikami. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy. Koszt ewentualnego prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy należy uwzględnić w cenie oferty.
2) Wymagane jest sporządzenie planu BIOZ.
3) Po wykonaniu obiekty podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszeń właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:45


» Location

ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in