ROZBIÓRKA WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH – ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE, UL. WROCŁAWSKA 58

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbiórka wraz z budową budynku administracyjnego Zarządu dróg Wojewódzkich – Oddziału Terenowego w Grodkowie, ul. Wrocławska 58” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe;
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych;
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach;
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych;
45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego;
45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;
45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych;
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego baraku
administracyjnego wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa nowego budynku/biurowca
z nowym zapleczem socjalnym przewidzianym na potrzeby działania Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 58.

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje:
a) ROBOTY ROZBIÓRKOWE w zakresie:
• Rozebrania pokrycia i konstrukcji dachu,
• Demontaż ościeżnic drzwi i okien,
• Rozebrania ścianek działowych wewnętrznych i zewnętrznych ścian i obić drewnianych,
• Rozebrania powierzchni betonowych (posadzki),
• Rozebrania żelbetowych elementów konstrukcyjnych (schody, ławy i stopy fundamentowe),
• Wywiezienia gruzu z terenu budowy,

b) ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNE w zakresie:
• Wykonywania robót ziemnych (usunięcie warstwy humusu, wykopy i przekopy, zasypywanie wykopów po wykonanych poszczególnych etapach robót itp.),
• Wykonania zbrojonych stóp fundamentowych oraz fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych,
• Wykonania zewnętrznych i wewnętrznych murowych ścian nośnych w technologii SILKA,
• Wykonania konstrukcji oraz elementów żelbetowych wraz z wykonaniem zbrojenia (trzpienie, słupy, wieńce, podciągi, nadproża itp.),
• Wykonania i montażu elementów konstrukcji stalowej,
• Wykonania konstrukcji dachu uwzględniających m.in. montaż belek stropowych, murłat oraz wykonanie ścianek kolankowych, izolacji cieplnej i akustycznej, montaż membran dachowych, zabicie płyt OSB/MFP, obróbkę blacharską oraz ułożenie papy,
• Wykonania ścianek działowych w technologii SILKA,
• Montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem podokienników z konglomeratu.
Uwaga! Stolarka okienna powinna być wykonana z wysokoudarowego PCW. Rekomendowane są profile 7-mio komorowe z zastosowaniem trójwarstwowych szyb (okna dwukomorowych) - szkło z powłoką niskoemisyjną o współczynniku przenikania dla okien nie przekraczającym U=0,9,
• Wykonania posadzek z uwzględnieniem ułożenia podkładów z materiałów sypkich, izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie warstwy z chudego betonu, ułożenie izolacji wodoszczelnej, realizację wylewek i ułożeniem płytek ceramicznych na powierzchni podłóg wraz z cokołami,
• Wykonania tynków wewnętrznych oraz wykonanie suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach wykonanych z profili stalowych CD i UD,
• Wykonania malowania powierzchni ścian (dwukrotne) uprzednio zagruntowanych,
• Wykonania elewacji budynku z uwzględnieniem docieplenia ścian płytami styropianowymi, ułożeniem siatki elewacyjnej na zaprawie klejowej, wykonania elewacyjnych mineralnych/akrylowych tynków zewnętrznych, licowanie ścian płytami z betonu architektonicznego,

c) ROBOTY ELEKTRYCZNE w zakresie:
• Wykonania rozdzielni elektrycznej WLZ,
• Wykonania instalacji 230/400V,
• Wykonania oświetlenia budynku,
• Wykonania oświetlenia terenu,
• Wykonania instalacji połączeń wyrównawczych,
• Wykonania instalacji piorunochronnej LPS,
• Wykonania sieci komputerowej i instalacji telefonicznej,
• Wykonania instalacji CCTV,
• Wykonania systemu SSWiN,
• Wykonania trasy kablowej,
• Wykonania badań i pomiarów,

d) ROBOTY SANITARNE w zakresie:
• Wykonania instalacji wodociągowej,
• Wykonania kanalizacji sanitarnej,
• Wykonania kotłowni gazowej z instalacją gazu,
• Wykonania ogrzewania grzejnikowego i zasilania nagrzewnicy,
• Wykonania instalacji wentylacji,
• Wykonania montażu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z orurowaniem,
• Wykonania rurociągu skroplinowego,
• Wykonania zewnętrznej instalacji gazowej,
• Wykonania przyłącza wodociągowego,
• Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.

UWAGA!
Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej
(z wyłączeniem zagospodarowania terenu) stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in