Wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w budynku Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul.Śląska 23, 42-200 Częstochowa

» Notice description

wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji wraz
z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia klimatyzacji w budynku Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul. Śląska 23:
zgodnie z zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych– stanowiącej załącznik do SIWZ.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zakres robót obejmuje:
a) dostawę, montaż oraz uruchomienie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych instalacji klimatyzacji,
b) montaż izolacji,
c) rozprowadzenie instalacji freonowej w systemie dwururowym i instalacji do odprowadzenia skroplin,
d) prace budowlane towarzysząc wykonaniu instalacji,
e) wykonanie rozruchu instalacji, przekazanie odpowiednich protokołów i dokumentacji powykonawczej,
f) wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania instalacji klimatyzacji

Parametry techniczno-funkcjonalne - minimalne wymagania dla urządzeń:
nominalna wydajność chłodnicza 33,6kW i 11,33kW
nominalna wydajność grzewcza 36,7kW i 11,74kW
nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 10,50kW i 1,89kW
nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 9,66kW i 3,01kW
EER = 3,22 i 5,11
COP = 4,05 i 6,48
Sprężarki inwerterowe;
zakres pracy na chłodzeniu Min-Max °C DB -5°C do +43°C;
zakres pracy na grzaniu Min-Max °C WB od -20°C do +18°C;
czynnik chłodniczy R410A;
ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia 60 dB(A), aktywacja trybu cichej pracy niezależnie od temperatury zewnętrznej;
UWAGA !!!!
Zamawiający informuje, że:
Dotychczas wykonany system klimatyzacji został zrealizowany w oparciu o urządzenia marki DAIKIN i wymaganym jest, aby zaproponowane rozwiązanie było w pełni kompatybilne z rozwiązaniami posiadanymi, z uwagi na wykonanie sterownika centralnego wszystkich systemów klimatyzacji pomieszczeń budynku Zamawiającego. Sterownik centralny zamontowany będzie na III piętrze w pokoju numer 45.
Sterownik powinien posiadać:
-intuicyjny interfeis użytkownika,
-widok rozkładu pomieszczeń i bezpośredni dostęp do głównych funkcji jednostki
wewnętrznej,
-wszystkie funkcje dostępne poprzez ekran dotykowy,
-kompletna historia pracy systemu,
-monitorowanie zgodności zużycia energii,
-automatyczna zmiana trybu pracy,
-funkcja temperatury komfortu,
-wykrywanie źródeł strat energii,
-rozbudowane harmonogramy gwarantujące poprawne działanie w ciągu całego
roku,
-oszczędzanie energii poprzez blokowanie działania układu klimatyzacji razem
z innym wyposażeniem, np. z układem ogrzewania,
-kontrola jednostek wewnętrznych za pośrednictwem jednego ITM i połączenie kilku
ITM za pośrednictwem interfejsu online3. Warunki prowadzenia robót budowlanych:
1) Roboty związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić:
a) zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną
i poleceniami inspektora nadzoru,wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie
z wymogami BHP,
b) przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy,
c) przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
d) Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w czynnym obiekcie.
W związku z powyższym Wykonawca powinien tak organizować prace, aby nie utrudniać pracy użytkownikom budynku (szczególnie dotyczy to robót wywołujących nadmierny hałas). Zamawiający zastrzega sobie prawo przerywania robót, które zakłócać będą pracę – bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie, czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.
e) wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., należy wykonać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, ze skutkami z tej winy wynikającymi (np. opóźnienie).
f) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy
w trakcie realizacji zamówienia, a także skutków wynikających z tych uszkodzeń.
g) z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem.
h) z uwagi na charakter obiektu wszelkie prace, które będą szczególnie uciążliwe lub niebezpieczne i nie dadzą się pogodzić z funkcjonowaniem budynku powinny być wykonywane po godzinach pracy, tj. po 15.30 lub w dni wolne od pracy. Wykonywanie tych prac musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.
i) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zasilania pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. Roboty wymagające wyłączenia zasilania pomieszczeń lub pięter należy wykonać po godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
j) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów i gruzu z terenu budynku na własny koszt.
k) zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń na terenie budynku.
l) roboty powinny być wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1332 ze zm.) dalej jako „Prawo budowlane” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej, wymogami: BHP, p.poż. oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
m) użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, atesty, dopuszczające do stosowania w budownictwie. Technologia wbudowywania używanych materiałów budowlanych i urządzeń powinna być zgodna z wymogami producentów tych materiałów.
n) teren robót należy zabezpieczyć w sposób trwały, zapewniając czystość
i bezpieczeństwo osób, a także urządzeń i pomieszczeń.
o) usługa serwisowa (cena usługi ma być wkalkulowana w cenę oferty wykonawcy), polegająca na wykonywaniu co najmniej raz w roku przeglądów Wykonanej klimatyzacji, przez okres trwania udzielonej przez wykonawcę gwarancji, według zaleceń producenta wraz z wymianą niezbędnych materiałów.
p) co najmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia będzie posiadała certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221).
q) personel Wykonawcy lub podwykonawcy wykonujący czynności w zakresie instalacji elektrycznej będzie posiadał odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne „SEP”.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert przy czym minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a maksymalny 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
5. Zamawiający wymaga 5 letniej rękojmi za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym.
6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp.
7. Materiały, rozwiązania równoważne
1) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót lub w przedmiarach robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie
z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
4) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.
5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej.


8. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie
z Dokumentacją projektową i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się
i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Dokumentacja projektowa i STWiORB.
9. Dostarczone w ramach umowy urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane.
10. RODZAJ CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH DOTYCZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy
o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z dokumentacją, związane z pracami fizycznymi w zakresie:

a.1. Demontaże, montaże
a.2. Rozdzielnice elektryczne,
a.3. Trasy kablowe,
a.4. Instalacja połączeń wyrównawczych,
a.5. Roboty towarzyszące,
a.6. Instalacja chłodzenia,


za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierowników robót oraz innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne lub nadzorcze.

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Śląska 23
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in