Budowa parkingu przy zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów oraz placu postojowego przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Cz. 1 - parkingu przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Szarych Szeregów w Inowrocławiu, o nawierzchni z kostki betonowej, na 23 miejsca postojowe (5 m x 2,5 m), w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych (5 m x 3,6 m) wraz z wykonaniem dojścia do parkingu, odwodnienia, oświetlenia i trawników;
Cz. 2 - placu postojowego przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu (w rejonie skrzyżowania z ul. Młyńską, pow. ok. 608 m2), na ok. 20 stanowisk, wraz z wykonaniem zjazdu z ul. Toruńskiej (droga powiatowa), odwodnienia, oświetlenia i trawników;

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Zakres robót cz. 1 (wykonanie parkingu przy zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów):
1) roboty rozbiórkowe i ziemne, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej;
2) odwodnienie - poprzez wpusty do kanału kanalizacji deszczowej;
3) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży;
4) oświetlenie - 5 słupów oświetleniowych, oprawy LED;
5) urządzenie trawników;
6) oznakowanie drogowe;
7) pielęgnacja trawnika przez okres 1 roku, od odbioru przedmiotu zamówienia; zakres pielęgnacji:
pierwsze koszenie - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy,
- wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie,
ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu.

3. Zakres robót - cz. 2 (wykonanie placu postojowego przy ul. Toruńskiej)

8) roboty rozbiórkowe i ziemne, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych; wycinka drzew, przesadzenie drzew,
9) odwodnienie - poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji w pasie zieleni ul. Toruńskiej poprzez wpusty do kanału kanalizacji deszczowej;
10) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży;
11) oświetlenie - 2 słupy oświetleniowe, oprawy LED, likwidacja kolizji;
12) urządzenie trawników i posadzenie drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
13) oznakowanie drogowe;
14) pielęgnacja drzew przez okres 3 lat i trawnika przez okres 1 roku, od odbioru przedmiotu zamówienia; zakres pielęgnacji:
pielęgnacja trawników - przez rok od odbioru przedmiotu zamówienia,
pierwsze koszenie - po wzejściu i zakorzenieniu się trawy, zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy,
- wysianie nawozów mineralnych, dosianie trawy, jeżeli wystąpią ubytki, wałowanie trawnika, - podlewanie,
ww. czynności należy powtarzać w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu, w którym wegetacja nie przebiega, po upływie roku należy przekazać trawnik Zamawiającemu;
pielęgnacja drzew - przez trzy lata od odbioru przedmiotu zamówienia,
- po zasadzeniu podlewanie w zależności od potrzeb nie mniej jak 12 razy w okresie wegetacji, 1 raz wiosną nawozić nawozem mineralnym o przedłużonym działaniu, 1 raz w roku wykonać cięcie pielęgnacyjne (korygujące), usuwanie odrostów korzeniowych w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w roku, wymiana wiązań, poprawienie i uzupełnienie palików przy drzewach w razie potrzeby, przycięcie koron, wymiana uschniętych drzew, jesienią kopczykowanie oraz wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek, pielęgnację kontynuować przez trzy lata, po upływie tego terminu drzewa należy przekazać Zamawiającemu.

4.Do wykonawcy należy (dotyczy cz. 1 i cz. 2):
1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny);
2) zgłoszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót;
3) uzgodnienie z zarządcami przyległych terenów sposób dojazdu na czas prowadzenia robót;
4) przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego przed przekazaniem terenu budowy (do 7 dni od zawarcia umowy), uwzględniającego warunki finansowania zamówienia i ograniczenia ruchu;
5) poniesienie kosztów związanych z czasowym zajęciem terenów obcych oraz czynnościami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestorów uzbrojenia;
6) prowadzenia robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby, pokrycia jego kosztów i przedstawienia protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń do wykonanych prac w pobliżu danego urządzenia;
7) wykonanie robót zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji wykonania
i odbioru robót, z materiałów posiadających aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów;
8) dostarczenie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym wyniki przeglądu rurociągów kanalizacji deszczowej wykonanych kamerą inspekcyjną oraz uzyskanie pisemnej opinii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu o jakości wykonanej kanalizacji;
9) przedstawienia wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych, prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego; Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – oddzielnie na cz. 1 i na cz. 2, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka przetargi aktualne.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

aleja Ratuszowa 36
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Inowrocław
aleja Ratuszowa 36
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in