Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu „Piła stawia na Maluchy!”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Żłobka nr 2 w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, śladów używania i uszkodzeń mechanicznych, pełnowartościowy, spełniający wymogi techniczne i ilościowe oraz dopuszczony do stosowania. Wszystkie dostarczone sprzęty i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

3. Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt i ryzyko do siedziby Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 2 w Pile.

4. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków oraz skręcenie i ustawienie mebli w godzinach pracy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, atesty itp.

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia została użyta nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego, producenta, patentu lub pochodzenia.

8. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych tzn. o funkcjonalności nie gorszej niż wskazane.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

Pl. Staszica 10
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Gmina Piła
Pl. Staszica 10
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in