DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ I DO TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WG PAKIETÓW OD NR 1 DO NR 6

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej
i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
wg Pakietów nr 1 - 6 dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej:

PAKIET NR 1
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.
1.Chloryn sodu r-r 25% 2520kg - pojemniki niebieskie po 35 kg płyn
Wodny roztwór chloranu (III) sodu
2. Kwas solny spożywczy 2520 kg - pojemniki czerwone po 35 kg płyn
Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego

PAKIET NR 2
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.
1. Siarczan glinu 3/8 29000 kg - worki po 25 kg granulat
Siarczan glinu zawierający 16 % tlenku glinu, granulacja 4,0 – 40,0 mm

PAKIET NR 3
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.
1.Podchloryn sodu techniczny, gat.S 4900 kg - pojemniki po 35kg płyn
2.Wodorotlenek sodu 50% r-r 4725 kg - pojemniki po 35 kg płyn
3.Kwasek Cytrynowy 3000 kg - worki po 25 kg proszek

PAKIET NR 4
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej
1.Kwaśny siarczyn sodu 525 kg - pojemniki po 35 kg płyn
( neutralizator chloru)


PAKIET NR 5
Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej
Preparaty zawierające mieszaninę polifosforanów i ortofosforanów –
(przykładowe nazwy handlowe: clarofos ,metaqua, seaQuest ) 1100 kg - worki po 25 kg proszek

PAKIET NR 6
Środki chemiczne do mechanicznego odwadniania osadu.
2.Polielektrolit do odwadniania osadów ściekowych na prasie ślimakowej 14700 kg
1. Kationowy polielektrolit dyspersyjny o wysokim ciężarze molekularnym, przeznaczony do odwadniania osadów ściekowych o wysokiej zawartości substancji organicznych na prasie ślimakowej IEA SP-HF 06 XL o nominalnej wydajności 6,0 m3/h i 150 kg sm/h i maksymalnej wydajności 12,0 m3/h i 250 kg sm/h.
2. Polielektrolit przeznaczony do odwadniania osadów ściekowych o wysokiej zawartości części organicznych w suchej masie osadów (od 65% do 80,0%), różnej strukturze i właściwościach. Zamawiający winien mieć możliwość korzystając z tego samego polielektrolitu (dysponuje tylko jedną stacją zarabiania polielektrolitów) odwadniania zagęszczonych osadów nadmiernych bez domieszki osadów z osadników Imhoffa
(o zawartości suchej masy na poziomie 2,0 %) lub ich mieszaniny z osadami
z reaktorów Imhoffa w różnych proporcjach, w zależności od potrzeb technologicznych
(o zawartości suchej masy na poziomie około 3,0%). Podane zawartości suchej masy mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulegać wahaniom zależnie od sezonu i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalni.
3. Własności polielektrolitu: wodna dyspersja wysokocząsteczkowych polimerów
o ładunku kationowym, zawartość substancji aktywnej: min. 48%, punkt krzepnięcia
< 5 °C. Trwałość min. 6 miesięcy. Nawet w przypadku zamarznięcia i ponownego rozmrożenia polimer nie może tracić swoich właściwości.
4. Szacowana ilość – 14700 kg w okresie 01.01.2021 -31.12.2021r.
5. Nie dopuszcza się oferowania polielektrolitów proszkowych (stacja przygotowania polielektrolitów nie jest wyposażona w podajnik proszku), ani polielektrolitów emulsyjnych (z uwagi na ich nietrwałość). Zamawiający nie dysponuje ogrzewanym magazynem polielektrolitów i nie jest
w stanie zagwarantować, że w okresie zimy magazynowany polielektrolit nie zamarznie.
6. W zawartej umowie Zamawiający będzie wymagał, aby Oferent zagwarantował pełną skuteczność działania polielektrolitu, tj. osiągnięcie efektu odwadniania minimum 18% suchej masy osadu przy zastosowaniu dobranej przez Oferenta dawki polielektrolitu nie przekraczającej 20 g/kg s.m, przy średniej wydajności prasy
6,0 m3/h. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku odwodnienia Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z winy Oferenta. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem w przypadku gdy występuje odstępstwo w stopniu niewykluczającym, jednak poniżej gwarantowanych poziomów. Oferent wyraża również zgodę na zakup u innego Dostawcy kontrolnej partii polielektrolitu w przypadku opóźnienia w dostawie lub braku uzyskania gwarantowanych parametrów odwadniania osadu przy zastosowaniu oferowanego polielektrolitu. Zamawiającemu przysługuje również dochodzenie zadośćuczynienia za straty spowodowane zastosowanym polielektrolitem.
7. W cenie polielektrolitów należy zawrzeć cenę ich dostawy na oczyszczalnię ścieków
w Suchej Beskidzkiej, uli. Wadowicka 4. Ilość i częstość dostaw regulować będzie Zamawiający. Dostawy będą się odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku, natomiast Zamawiający z uwagi na ograniczone możliwości magazynowania może zażądać dostaw (pojemniki po 1000 kg) w odstępach, co 2 tygodnie - 2 miesiące.
8. Polimer będzie się nadawał do rozcieńczania i dawkowania do osadów w stężeniach w zakresie
od 0,10 do 0,40 % w przeliczeniu na substancję aktywną. Czas na wymieszanie i stabilizację roztworu w stacji przygotowania polielektrolitów do uzyskania optymalnych właściwości:
do 15 min.
9. Zaleca się, aby Oferent przeprowadził próby/testy odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej ze swoim polielektrolitem na własny koszt. Oferent powinien dokonać prób/testów z oferowanym w przetargu polielektrolitem i osadem Zamawiającego. Próby powinny być wykonane przed złożeniem oferty. Celem prób będzie ustalenie efektów odwadniania osadów jak również ilość zużycia polielektrolitów w przeliczeniu na l kg suchej masy odwadnianego osadu.
10. Zamawiający udostępni stację odwadniania osadu wraz z operatorem prasy w celu przeprowadzenia prób pod warunkiem, że obiekt po zakończeniu prób zostanie przekazany Zamawiającemu w takim stanie, jak przed wykonaniem prób. Termin wykonania prób Oferent uzgodni z Zamawiającym. Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego doboru polielektrolitów lub ich niewłaściwą jakość.
11. Oferent zobligowany jest dołączyć do każdej partii dostarczonego polielektrolitu aktualną Kartę charakterystyki zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE. Nr L 353 z 30.12.2008, s. z późn. zm.) oraz Dokument gwarancyjny (świadectwo jakości).
12. Oferent z każdą partią zamawianego polielektrolitu wystawi dokument zdawczo odbiorczy określający ilość i typ/rodzaj dostarczonego towaru (np. list przewozowy).
13. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą co najmniej 2 pisma referencyjne potwierdzających, że eksploatowane na zaoferowanym polielektrolicie prasy ślimakowe uzyskują w warunkach stabilnej eksploatacji trwałe stopnie odwodnienia na poziomie nie niższym niż 18 % s.m. Pisma referencyjne będą stanowiły załącznik do oferty.
Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą co najmniej 2 pisma referencyjne potwierdzające fakt należycie wykonanej dostawy. Pisma referencyjne będą stanowiły załącznik do oferty.
14. Gwarancja na dostarczoną partię polielektrolitu nie może być krótsza niż 6 miesięcy
od daty jego dostarczenia.

UWAGA!
Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczany towar.
Po wyłonieniu dostawcy towar do pakietów od nr 1 do nr 5 :
- ma być dostarczony na SUW ul. Za Wodą 37 i rozładowany ze środka transportu przed budynek.
- przy każdej dostawie przewoźnik winien przedłożyć świadectwo jakości i kartą charakterystyki .
- odbiór pustych opakowań luzem po stronie dostawcy ( z wyłączeniem pakietu nr 6 ).
- w pojemnikach nieprzeźroczystych zamawiający ma możliwość zwrócenia towaru na czas obowiązującej umowy,
- towar przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku – piątku w godz. 7.00 do 15.00
- kwas solny w czerwonych pojemnikach,
- chloryn sodu w niebieskich pojemnikach.
Natomiast pakiet nr 6 winny być dostarczony do Zakładu Komunalnego przy ul. Wadowickie 4, pozostałe warunki jak przy pakietach powyżej.
Ogólne warunki realizacji zamówienia:
Realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla wykonywania działalności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in