Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

» Notice description

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnychI. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części:
• Część I – Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - ul. Zamkowa w Drezdenku
• Część II – Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Drezdenku

III. Opis odcinków objętych częściami zamówienia:
1. Część I - ul. Zamkowa 556 m2, 2 studzienki, 1 zasuwa, oznakowanie poziome: 1 przejście dla pieszych,
2. Część II - ul. Sienkiewicza 905 m2, 4 studnie, 3 kraty, oznakowanie poziome: 1 przejście dla pieszych.

IV. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

V. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą konserwacją nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych o grubości 4 cm.
VI. Zakres robót obejmuje:
a) wyrównanie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokości 4 cm,
b) likwidacja ubytków, wybojów poprzez uzupełnienie podbudowy,
c) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych,
d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna),
e) regulację pionową włazów studziennych, krat wpustów deszczowych oraz zasuw,
f) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (gdy będzie konieczność jej wprowadzenia), ewentualne koszty np. za uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca,
g) wykonanie oznakowania poziomego,
h) frez pochodzący z rozbiórki przetransportować na miejsce wskazane przez zamawiającego (odległość do 5 km).

VII. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach każdej części zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, plany orientacyjne.
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Warszawska 1
Drezdenko 66-530
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Warszawska 1
Drezdenko 66-530
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in