Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na części w sezonie 2020/2021

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na części w sezonie 2020/2021.”
3.2 Zamówienie podzielono na trzynaście (13) części.
3.2.1 Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - 12:
3.2.1.1 Przedmiot zamówienia dla części 1 - 12 obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu (odśnieżanie oraz zwalczania śliskości zimowej) sprzętem oraz materiałem do zwalczania śliskości będącym w posiadaniu Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 należy wykonać w III standardzie.
3.2.1.2 Opis standardu III zimowego utrzymania dróg powiatowych:
a) Odśnieżanie: jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Dopuszczalne jest (po ustaniu opadów śniegu): występowanie luźnego śniegu, zasp i języków śniegowych przez 6 godz. oraz występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu. Mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych.
b) Zwalczanie śliskości zimowej: posypywanie jezdni mieszaniną piaskowo – solną i solą (wyłącznie na wezwanie Zamawiającego) w następujących miejscach: na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinakach o pochyleniu > 4% zgodnie z wykazem dróg powiatowych dla poszczególnych części zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, mapą stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ, oraz awaryjnie na odcinkach wyznaczanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Do powierzchni dotyczących usuwania śliskości nie wlicza się poboczy umocnionych. W przypadku zaistnienia innych zjawisk czas ich likwidacji jest następujący: gołoledź, szron, szadź – 5 godz.; śliskość pośniegowa – 6 godz., lodowica – 5 godz.
Określenia podstawowe:
Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.
Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.
Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.
Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.
Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
3.2.1.3 Miejscem świadczenia usług jest teren dróg powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz mapą zimowego utrzymania dróg powiatowych z podziałem na części zamówienia stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ.
3.2.1.4 Zamawiający nie ponosi kosztów obsługi pojazdów (kosztów załadunku soli lub mieszaniny itp.), kosztów eksploatacyjnych pojazdów (paliwa, itp.), kosztów przejazdu do miejsca wykonywania usługi, kosztów zakupu i magazynowania soli, kosztów zakupu, magazynowania i przygotowania mieszaniny piaskowo-solnej.
3.2.1.5 Do odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości zimowej używany będzie sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy:
- podstawowy: Nośnik pługa z posypywarką
- uzupełniający: nośnik pługa z posypywarko – solarką (tylko część nr 1 zamówienia)
Wykaz sprzętu będącego w posiadaniu Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Środki transportu oferowane przez Wykonawcę do wykonywania usługi powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).
Uwaga:
Sprzęt uzupełniający będzie wspomagać akcję zimowego utrzymania dróg wyłącznie na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje posypywanie dróg powiatowych solą tylko i wyłącznie na telefoniczne lub osobiste polecenie przedstawiciela Zamawiającego.
Przedstawicielami Zamawiającego będą: Koordynator zimowego utrzymania dróg, Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, Z-ca Kierownika Obwodu Drogowo-Mostowego oraz pracownicy biurowi PZD w Świeciu.
Po telefonicznym zgłoszeniu przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zgodnie z podanym w formularzu ofertowym czasem reakcji wyśle we wskazane miejsce nośnik pługa z posypywarką dla danej części zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) w przeciwnym razie zapłaci Zamawiającemu kary umowne. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby.
Wykonawca zobowiązuje się, że w pojazdach, którymi zamierza wykonać przedmiot zamówienia, będzie możliwe zainstalowanie systemu GPS – urządzeń przenośnych. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia Wykonawca winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia ponosi Wykonawca.
Urządzenia GPS zostaną przekazane Wykonawcy do samodzielnego montażu.
Zamawiający wymaga aby w realizacji zamówienia brał udział sprzęt zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, na którym zostanie podłączony system GPS. Wyjątkiem będzie awaria pojazdu. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania usług z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego. W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Zapewnienia odpowiedniego (równoważnego) pojazdu/sprzętu zastępczego musi nastąpić w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii Zamawiającemu. Do sprzętu zastępczego należy przełożyć urządzenie GPS oraz poinformować o tym przedstawiciela Zamawiającego. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone przedstawicielowi Zamawiającego. Niezgłoszenie awarii sprzętu, pociągnie za sobą naliczenie kar.
3.2.1.6 Komponowanie oraz magazynowanie materiałów.
Sól powinna być przez Wykonawcę składowana w magazynach stałych na odizolowanym od dopływu wilgoci utwardzonym podłożu. Powierzchnia magazynu powinna być taka aby operacja załadunku odbywała się bez przeszkód , a zgromadzony w nim materiał powinien stanowić zapas na co najmniej dwa tygodnie pracy.
Mieszanina piaskowo – solna do zwalczania śliskości zimowej powinna być komponowana w następujący sposób: 30% soli drogowej, 70% piasek.
Piasek oraz mieszanka piaskowo-solna powinny być składowane w pryzmach.
Powierzchnia pryzmy powinna być wygładzona i ubita oraz posiadać 5% spadek na zewnątrz w celu szybkiego odprowadzania wody. Pryzmę należy przykryć plandeką, przymocowaną do haków usytuowanych poza krawędzią składowiska. Zaleca się dociśnięcie plandeki taśmowej obciążonymi betonowymi lub innymi elementami uniemożliwiającymi zerwanie plandeki przez wiatr.
Materiały winny być składowane w taki sposób aby były właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiał musi być odpowiednio zabezpieczony na czas trwania umowy.
3.2.1.7 Zakres kontroli
Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może dokonać kontroli wykonanych prac, sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg. Zakres kontroli obejmie: ilość rozsypywanych środków, miejsca sypania, szerokość i długość sypania, miejsca odśnieżania, szerokość odśnieżania, grubość warstwy pozostawionego na jezdni śniegu.
W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości usługi w porównaniu do wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg powiatowych, Wykonawca na własny koszt powtórzy usługę do uzyskania danego standardu i akceptacji Zamawiającego.
W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości używanych materiałów, zamawiający ma prawo do pobrania próbek w celu potwierdzenia zawartości soli w mieszance piaskowo-solnej.
3.2.1.8 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:
Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia kompleksowej obsługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021,
- utrzymywania terenu usługi w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
- dyspozycyjności przez całą dobę, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg,
- zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji usługi poprzez zabezpieczenie niezbędnego personelu,
- ponoszenia pełnej odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usługi,
- dostarczenia Zamawiającemu miesięcznych raportów pracy sprzętu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne raporty pracy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia każdego miesiąca realizacji zamówienia.
- prowadzenia dokumentacji usługi (miesięcznych raportów pracy sprzętu) z należytą starannością zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w stosunku do osób trzecich np. wybicie szyb, uszkodzenie budowli itp.,
- wyposażenia każdego pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w telefon komórkowy - koszt utrzymania telefonu komórkowego ponosi Wykonawca,
- wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania
w dodatkowe światła drogowe i mijania,
- wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania
w światła pulsujące koloru pomarańczowego,
- wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania
w światła obrysowe lemiesza,
- utrzymywania w gotowości technicznej posypywarek, pługów, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
- w przypadku awarii pojazdu lub sprzętu, zgłoszenia tego Zamawiającemu oraz zapewnienia odpowiedniego (równoważnego) pojazdu/sprzętu zastępczego w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii Zamawiającemu,
- przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
- zawarcie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usługi,
- podstawienia usprzętowionego pojazdu wraz z obsługą, zaopatrzonego na własny koszt w materiały pędne oraz sól lub mieszaninę piaskowo – solną do zwalczania śliskości zimowej, w czasie reakcji zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby.
- przygotowania w 100% sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca podczas realizacji zamówienia,
- wykonania mieszaniny piaskowo – solnej do zwalczania śliskości zimowej w następujący sposób: 30% soli drogowej, 70% piasek i jej składowania wraz z transportem i załadunkiem na pojazdy biorące udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający zobowiązany jest do:
- bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. wydawania dyspozycji co do miejsca i terminu każdorazowej usługi.
- ponoszenia kosztów eksploatacji urządzeń GPS (nie wliczając napraw uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy),
- przeszkolenia przedstawiciela Wykonawcy w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
- udostępnienia Wykonawcy odczytów z systemu GPS w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy miesięcznym raportem pracy sprzętu a systemem GPS.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie miesięcznych raportów pracy sprzętu zweryfikowanych przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie systemu GPS.
3.2.2 Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 13:
3.2.2.1 Przedmiot zamówienia dla części nr 13 obejmuje usługi w zakresie odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej na chodnikach zlokalizowanych przy drogach powiatowych w miejscowości Świecie sprzętem oraz materiałem do zwalczania śliskości będącym w posiadaniu Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca metody zapobiegania i zwalczania śliskości oraz odśnieżania na chodnikach. W wypadku uszkodzenia nawierzchni poprzez sprzęt Wykonawca ponosi koszty naprawy powstałych uszkodzeń. Wykaz chodników stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego prace porządkowe po sezonie zimowym - wykonanie pozimowego zamiatania chodników.
3.2.2.2 Do odśnieżania oraz zwalczania śliskości zimowej chodników używany będzie sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy:
Zamawiający nie narzuca metody zapobiegania i zwalczania śliskości oraz odśnieżania na chodnikach. Wymaga się aby sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy był sprawny technicznie, wyposażony w dodatkowe światła, niezbędny do prawidłowego zimowego utrzymania chodników w sezonie zimowym 2020/2021.
Zabrania się odśnieżania kładek dla pieszych sprzętem mechanicznym w sąsiedztwie mostu w Przechowie.
3.2.2.3 Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem chodników. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może dokonać kontroli wykonanych prac. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości usługi, Wykonawca na własny koszt powtórzy usługę do uzyskania danego standardu i akceptacji Zamawiającego.
3.3 Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in