Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Obszar bulwarów nad rzeką Białą pomiędzy ul. Miłosza i ul. Świętojańską w zakresie działek 1139/5, 1140, 1141, 1142, 1139/6, 1139/8, 1145/2, 1146/1, 1146/2, 1147/5 - obręb 17; 2130/1, 2130/4, 2197/6, 2197/5 - obręb 11 objęty jest następującymi decyzjami:
a) Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku nr 327/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Miastu Białystok pozwolenia na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku, pomiędzy ul. Miłosza
i ul. Świętojańską w zakresie budowy ścieżek rowerowych, chodników, obiektów małej architektury, kabli zalicznikowych nn oświetleniowych , sieci energetycznej SN oraz sieci gazowej,
b) Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku nr 328/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Miastu Białystok pozwolenia na zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku, pomiędzy ul. Miłosza
i ul. Świętojańską w zakresie budowy ścieżek rowerowych, chodników, obiektów małej architektury, oświetlenia, kabli zalicznikowych nn, sieci wodociągowej magistralnej
z odwodnieniem i sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami infiltracyjnymi wód deszczowych, przepustów, przyłączem wodociągowym fontanny
i fontanny z pomieszczeniem technicznym.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy istniejących przepustów na działkach o nr. ewid. gr. 1146/2 – obręb 17 i 2197/6 - obręb 11 w rejonie bulwarów nad rzeką Białą pomiędzy ul. Miłosza i ul. Świętojańską.

Dokumentację należy wykonać na podstawie ekspertyzy z września 2018r. w zakresie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl przepisów ustawy Prawo Wodne (tj. związanych między innymi z art. 29 ustawy z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne. Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t.), dotyczącej działki nr 2211, obręb 11 – Śródmieście, położonej przy
ul. Augustowskiej w Białymstoku – załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) W ramach zamówienia należy:
a) wykonać zamienny projekt budowlany i dokumentację wykonawczą (we wszystkich niezbędnych branżach) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie przebudowy bulwarów nad rzeką Białą wynikającej z przebudowy istniejących przepustów polegającej na zwiększeniu ich średnic i dostosowaniu poziomu posadowienia tak by nie blokowały odpływu z terenu zawala. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie dopływy tj. kanalizację deszczową, spływ wód z ulicy Augustowskiej i przyległego do niej terenu zabudowanego,
b) uzyskać pozwolenie wodnoprawne,
c) uzyskać zamienne pozwolenie na budowę w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku (przedmiotowe działki, na których zlokalizowane są bulwary nad rzeką Białą objęte są czynnymi pozwoleniami na budowę: 327/2017 z dnia 28.04.2017 r., 328/2017 z dnia 28.04.2017 r.).
4. Dokumentacja powinna zawierać:
1. Zamienny projekt budowlany- 5 egz.
2. Inwentaryzacja architektoniczna w niezbędnym zakresie - 2 egz.
3. Projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża i instalacje w niezbędnym zakresie) - po 5 egz.
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji elektrycznej
- projekt drogowy
4. Zamienne projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża) w zakresie wynikającym z przebudowy istniejących przepustów - po 5 egz.
5. Operat wodnoprawny - 3 egz.
6. Przedmiary robót (oddzielnie każda branża i instalacja) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - po 2 egz.
7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem jw. - w każdej branży oddzielnie. - po 5 egz.
8. Kosztorysy inwestorskie (z podziałem jak przedmiary robót) opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1384) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów, w formacie pdf*, ath* i excel - po 2 egz.
9. Wersję elektroniczną zamiennego projektu budowlanego, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formacie *pdf, przedmiarów robót w formacie *ath, *pdf, kosztorysu „ślepego” w formacie *ath i *excel. Układ, zawartość rzeczowa, numeracja - dokładnie tak, jak w wersjach „papierowych”. - 1 kpl.
Uwagi
1. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w rozbiciu na poszczególne elementy środka trwałego powstałego po realizacji inwestycji. Szczegóły dotyczące niniejszego należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
2. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.
3. Należy uwzględnić uzyskanie warunków, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji na usunięcie wszelkich kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną inwestycją.
4. Jeżeli wykonawca sporządzając kosztorys inwestorski ustala ceny jednostkowe robot w oparciu
o ceny jednostkowe robot określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu przyjęte ceny rynkowe lub przedstawić zastosowane publikacje.

5. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych,
2) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów, ew. warunków technicznych, wszelkich niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień,
3) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiającego w zakresie zgodności
z zakresem prac projektowych,
4) przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne,
5) przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,
6) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji.

6. Zasady realizacji nadzoru autorskiego określa umowa, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Pzp.
8. W dokumentacji projektowej wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca zawrze odniesienie do norm, nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza materiały lub rozwiązania równoważne oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
10. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz do zakresu prac projektowych


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 10:00


» Location

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in