Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie

» Notice description

I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, gazociąg), elektroenergetycznej (przebudowa kolizji, budowa oświetlenia drogowego), telekomunikacyjnej polegające na przebudowie z rozbudową skrzyżowania drogi gminnej (ul. Żołnierska) z drogą krajową nr 16 (ul. Wojska Polskiego) w Mrągowie. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową. 3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik od SIWZ. II. Zakres zamówienia 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ul. Żołnierskiej w Mrągowie na odcinku od km 0+000 do km 0+053,5: A. Branża drogowa: wykonanie robot rozbiórkowych, wycinka 4 szt. drzew i 65 m2 zakrzaczeń, korytowanie z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (beton asfaltowy), chodników i wjazdów (betonowa kostka brukowa), wykonanie ścianek oporowych, humusowanie z obsianiem trawą pobocza i skarp, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego B. Kanalizacja deszczowa: przełączenie istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej KD400 odprowadzającego wody opadowe z ul. Plutonowej do kolektora KD900 w ul. Żołnierskiej poprzez zabudowę studni betonowej DN 2000 na istniejącym kolektorze, odprowadzenie wód opadowych z ul. Żołnierskiej do istniejącego kolektora dn800 poprzez nowe wpusty deszczowe i nowe przykanaliki dn160 włączone do istniejących studni, usunięcie nieczynnego kolektora KD400 w ul. Żołnierskiej C. Kanalizacja sanitarna: budowa sieci z rur PVC kielichowych, kanałowych, gładkich, klasy S o ściance z rdzeniem spienionym o przekroju dn200, dn250 od studni KS2 do studni tymczasowej PCV dn400/200, przełączenie istniejącego kolektora dn250 do projektowanej sieci poprzez budowę odcinka KS ist-KS1-KS2, usunięcie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni o rzędnej 130,04/128,94 do granicy etapu nr 1 i nr 2 D. Wodociąg: budowa nowego wodociągu z rur PE fi 110 na odcinku od ul. Wojska Polskiego do granicy etapu nr 1 i nr 2 E. Branża teletechniczna: przebudowa kolizji telekomunikacyjnych obejmująca przebudowę odcinków linii optycznej, przebudowa odcinków linii rozdzielczej miedzianej, przełączenie elementów sieci, budowę kanalizacji telekomunikacyjnej budowę studni kablowej, zabezpieczenie odcinków kanalizacji pod ciągami jezdnymi, likwidacja kolidujacych elementów i odcinków infrastruktury telekomunikacyjnej F. Branża elektroenergetyczna: zabezpieczenie istniejącego światłowodu (własność Energa Operator) rurą osłonową dwudzielną Arot dł 7 m, ułożenie pod przebudowywanym skrzyżowaniem rury osłonowej SRS dł 15 m pod projektowaną linię kablową G. Oświetlenie drogowe: demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, budowa linii kablowej 0,4 kV około 85 m, z tego 12 m w rurze osłonowej, montaż 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED H. Branża gazowa: wykonanie gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 (odcinek G1G2) w rurze przepustowej stalowej dn150 długości 20 m przeciskiem, częściowo w pasie drogi krajowej nr 16, wykonanie gazociągu PE dn 90 (odcinek G2G3) w rurze przepustowej PE dn 150, długości 6,5m przeciskiem, likwidacja istniejącego gazociągu UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia placu budowy oraz koordynacji terminu realizacji prac związanych z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze ZWiK sp. z o.o. w Mrągowie w celu umożliwienia ZWiK sp z o.o. wykonania odcinków kanalizacji sanitarnej (KS-KS1) i wodociągu (W-W1) pod droga krajową nr 16, 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty: a. Dokumentacja projektowa (określająca standardy jakościowe) obejmująca: Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej z kanalizacją deszczową – TOM I, Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej –sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej – TOM II, Projekt budowlano-wykonawczy branży telekomunikacyjnej – TOM III, Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznej) – TOM IV, Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej (budowa sieci oświetlenia drogowego) – TOM V, Projekt budowlano-wykonawczy gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 125 i gazociąg niskiego ciśnienia PE dn90, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wyżej wymienionych branż, Projekt stałej organizacji ruchu a) przedmiar robót- szczegółowe zestawienie robót b) obowiązujące warunki techniczne, normy. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest dokumentacja techniczna. W następnej kolejności należy opierać się na przedmiarze- zestawieniu robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień. 3. Wykonawca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust 1A-1H niniejszej SIWZ z wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz osoby prowadzącej prace konserwatorskie. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 7.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 7.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 7.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 7.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 10:30


» Location

ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Mrągowo
ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in