„Wykonywanie usług z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu oraz zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa Cisna w roku 2020.”

» Notice description

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – : „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zagospodarowania turystycznego lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Cisna w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zagospodarowania turystycznego lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (dla każdego z Pakietów), na który składają się:
- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakter szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (: „Pakiet”)”
Pakiet I – leśnictwo: Jaworzec
Gospodarka leśna obejmująca prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu oraz zagospodarowania turystycznego lasu,
Pakiet II – leśnictwo: Kalnica
Gospodarka leśna obejmująca prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu oraz zagospodarowania turystycznego lasu,
Pakiet III – leśnictwo: Stare Sioło
Gospodarka leśna obejmująca prace z zakresu: hodowli i ochrony lasu oraz zagospodarowania turystycznego lasu,

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar leśnictw: Jaworzec, Kalnica, Stare Sioło
9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1 lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
10) Postanowienia pkt 7-9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 11 do SIWZ).
11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
12) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
77200000-2 Usługi leśnictwa
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. 2020 r., poz. 424);
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1900);
- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 450);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 99, poz. 896 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 r., Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 2006 r., Nr 161, poz. 1141);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 r., Nr 58, poz. 405 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 760);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 924 z późn. zm.);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408).
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada
2011 r.,
- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
- zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (zn. spr. OR.5113.1.2016),
- Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
lub równoważne

Dokumenty wskazane w pkt 1 – 2 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://isap.seim.gov.pl/
http://www.lasy.gov.pl/publikacie/copy_of_gospodarka-lesna
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
http://pkn.pl
3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 11 SIWZ).
2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania właściwej technologii wykonania prac, przepisów bhp (kodeksu pracy - w szczególności art. 207 § 1-3), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.08.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161 poz.1141) oraz Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, wprowadzonej Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dnia 20 kwietnia 2012 r.) i obowiązujących w Lasach Państwowych przepisów przeciwpożarowych, a także uregulowań wynikających z innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w lasach Państwowych i dotyczących wykonywanych usług.
4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
5. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ( „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 09:00


» Location

Cisna 87A
Cisna 38-607
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Forestry products
  • Hunting products
  • Fish and other fishing products
  • Forestry, hunting and fishing equipment
  • Fishing-related services
  • Forestry-related services
  • Hunting-related services
  • Agricultural, horticultural and livestock breeding services
  • Landscaping services

» Buyer data

Nadleśnictwo Cisna
Cisna 87A
Cisna 38-607
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in