WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ "JAGIELLOŃSKIE"

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Wymiana pokrycia dachu budynku głównego w Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". 3.2 Lokalizacja inwestycji: 17-230 Białowieża, obręb 0002 Podolany, nr. działki 427/1, budynek i teren objęty ochroną konserwatorską - rejestr zabytków 740 z dnia 26.06.1991 r. KL.WKZ-5340/15/90. 3.3 Określenie zakresu zamówienia: zakres prac obejmuje między innymi:  Demontaż istniejącego dachu  rozebranie rynien i rur spustowych  wywiezienie gruzu  montaż nowego pokrycia dachowego  montaż rynien i rur spustowych  montaż płotków śniegowych  montaż ław kominiarskich Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 .do niniejszej SIWZ, przy czym przedmiar robót należy traktować informacyjnie i pomocniczo. 3.4 Zakres prac obejmuje:  wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej dotyczącego wymiany pokrycia dachowego  wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, organizacja ruchu dla okolicznych mieszkańców na czas budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.),  wykonanie dokumentacji powykonawczej  wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami  zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,  uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,  zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego pozostałe informacje zawiera SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

Wojciechówka 4
Białowieża 17-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża
Wojciechówka 4
Białowieża 17-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in