Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków uczniom do szkół na terenie Gminy Radziłów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” do trzech punktów wydawania posiłków tj.
1) Szkoła Podstawowa w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów – 2 punkty wydawania posiłków,
2) Szkoła Podstawowa w Słuczu, Słucz 114, 19-213 Radziłów
podopiecznym ośrodka, osobom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
2. Ilość zamawianych posiłków dziennie (obiadów) szacuje się średnio, w okresie od 07 września 2020 r. do 24 czerwca 2021r. dla punktów:
- Szkoła Podstawowa w Radziłowie ok. 90 obiadów dziennie przez 182 dni, tj. ok. 16 380 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Słuczu ok. 40 obiadów dziennie przez 182 dni, tj. ok. 7 280 posiłków.
Razem szacunkowa ilość posiłków dziennie ok. 130 obiadów.
Ogółem - 23 660 posiłków.
3. Zamówienie przewiduje przygotowanie i wydawanie około 130 porcji/zestawów posiłków dziennie w trakcie roku szkolnego 2020/2021 za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych (sobót, niedziel, świąt, ferii oraz dni, kiedy zawieszone są zajęcia). Przewiduje się, że w czasie realizacji zamówienia od 07.09.2020 r. do 24.06.2021 r. wydanych zostanie około 23 660 posiłków. Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie w związku z frekwencją uczniów w szkołach. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego.
4. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - obiad podawany w stołówce szkolnej powinien dostarczać 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego. Obiad ma spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154).
Wymagane parametry jednej porcji obiadowej:
1) zupa o pojemności nie mniejszej niż 300 ml
2) drugie danie - w tym:
• Ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200g
• Mięso lub ryba – 80g
• surówki lub jarzyny gotowane – 100g
• naleśniki lub pierogi – 200g
3) sok 200 ml
Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. mięsa, ryb, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych, albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami), przy czym co najmniej raz w tygodniu powinna być podawana potrawa z fileta rybnego.
Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw (surówka lub jarzyny).
W skład posiłku powinny również wchodzić warzywa i owoce. Posiłki dla dzieci i młodzieży powinny być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym zaspokojeniu kalorycznym i witaminowym, bogatym w składniki mineralne.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości o właściwej wadze i objętości oraz odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku (dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne. Obiady powinny obejmować kuchnię tradycyjną, charakterystyczną dla regionu z uwzględnieniem produkcji własnej posiłków.
Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze minimum - pierwsze danie: + 75°C, drugie danie minimum + 63°C, temperatura sałatek, surówek, soków – poniżej + 4°C.
6. Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady (dziesięciu dni). Dostarczane soki powinny być zróżnicowane. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca podawał będzie jadłospis w formie pisemnej podpisany przez osobę upoważnioną z wyprzedzeniem na dekadę (10 dni) do wiadomości Zamawiającego oraz dla dyrektora każdej ze szkół objętych dożywianiem. Zamawiający może nakazać dokonanie zmian w jadłospisie, jeśli nie będzie on spełniał wyżej wskazanych wymagań.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania obiadów własnym transportem, przystosowanym do tego typu usług (catering).
8. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z dnia bieżącego z punktów wydawania posiłków brudnych pojemników i termosów oraz odpadków pokonsumpcyjnych pozostałych po posiłku i zbieranych do specjalnych pojemników uprzednio przez niego dostarczonych do tych miejsc.
9. Dostarczenie posiłków do siedziby poszczególnych punktów wydawania posiłków powinno odbywać się codziennie od godz. 10:50 do godz. 11:20. Przy każdorazowej dostawie posiłków, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo, nieodpłatnie pełną porcję obiadową dla każdego punktu wydawania posiłków z przeznaczeniem do celów kontrolnych.
10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
11. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej.
12. Ilość zamawianych obiadów na dany dzień, dyrektor każdej ze szkół objętych programem będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 8:15 dnia bieżącego w formie telefonicznej lub e-mailowej, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do podania w formie pisemnej danych kontaktowych osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym i dyrektorami szkół. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny wydanych obiadów przez cały okres obowiązywania umowy.
13. Warunki dotyczące zatrudnienia:
1) Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegających na:
a) przygotowywanie posiłków
b) transport posiłków.
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w pkt 1), uprawnienia w zakresie kontroli spełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 09:00


» Location

Plac 500-lecia 14
Radziłów 19-213
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
Radziłów 19-213
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in