Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych zgodnie formularzem cenowym (Załącznik nr 2) , opisem przedmiotu zamówienia, parametrami technicznymi ( Załącznik nr 3A i 3B) oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji.
2. Pozostałe warunki określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 11 do Specyfikacji
3. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ramach złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
5. Zamawiający informuje, iż posiada umowę kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowego zakresu robót .
6. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane oraz montaż kolumn medycznych określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
główny przedmiot zamówienia:
45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki

przedmiot pomocniczy zamówienia
Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Układanie stropów podwieszonych
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Hydraulika i roboty sanitarne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Kładzenie wpustów hydraulicznych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45232460-4 Roboty sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, pomieszczeń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które w szczególności swym zakresem obejmują:
Informacje ogólne:
Zakres obejmuje całość robót związanych z budową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Szpitala, objętych projektem budowlanym opracowanym w sierpniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski z Wrocławia pt. „Projekt architektoniczno budowlany zamienny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” i projektem budowlanym „Budowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego z Oddziałami Łóżkowymi” opracowanym w 2004 roku w zakresie sali wykładowej, uszczegółowiony zakresem zawartym w Projekcie wykonawczym „Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na I piętrze budynku Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” opracowanym w lutym 2017 roku przez Biuro Projektowe KKAD z Krakowa.
Lokalizacja przyszłego Oddziału AiIT przewidziana jest na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Obecnie jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO). Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie są wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z przewodami dla wentylowania oddziału, wylewki, ścianki i stropy podwieszone. Powierzchnia przewidziana pod zakres robót według projektu wynosi 810,2 m2 (powierzchnia kondygnacji ogółem 1615 m2). Na tej powierzchni jest zlokalizowany:
Oddział AiIT o powierzchni 702,76 m2,
Sala Konferencyjna z pokojem gościnnym o powierzchni 81,57 m2,
Pokój opisowy Działu Disagnostyki Obrazowej z komunikacją o powierzchni 28,57 m2, Niezbędną powierzchnię pod centrale klimatyzacyjne zlokalizowano w piwnicy budynku, pomieszczenie 01.3b o powierzchni 215,12 m2, jest w stanie wykończonym we wszystkich branżach. Do wykonania pozostają tylko roboty związane z wentylacją i zasilaniem central dla przedmiotowego zadania. Przewody wentylacyjne doprowadzające i odprowadzające powietrze sali konferencyjnej są wykonane (poziomy dla nawiewu i pionowy dla wywiewu). Odcinki wentylacji OAiIT przebiegające przez parter są wykonane.
Na I piętrze w części wykonanej dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajduje się punkt dystrybucyjny instalacji komputerowej z wolnymi miejscami do podłączenia linii komputerowych i telefonów dla pomieszczenia opisowego oraz sali konferencyjnej. Na parterze w pomieszczeniu nr 0.6 Serwerownia doprowadzony jest światłowód połączony z serwerownią Szpitala.
Stan zaawansowania robót budowlanych w budynku:
 całkowicie wykończone są obydwie klatki schodowe w budynku. Instalacja SAP klatek schodowych ujęta w PW sieci niskoprądowych została wykonana podczas poprzednich etapów robót i obecnie nie wymaga przebudowy,
 wykończone i użytkowane są piwnice,
 wykończony i użytkowany jest parter,
 pozostała część I piętra jest wykończona i użytkowana z przeznaczeniem na Dział Diagnostyki Obrazowej, wykonane jest połączenie z Pierwszym Pawilonem Szpitalnym,
 całe II piętro z przeznaczeniem na Blok Operacyjny jest wykończone i użytkowane,
 całe III piętro jest wykończone i użytkowane,
IV piętro jest częściowo użytkowane (ok 30%),
- nad dachem budynku jest wybudowane i użytkowane lądowisko wyniesione dla śmigłowców LPR
Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dla tego zadania poza budynkiem.

Informacje o zakresie robót:
Na planowanej powierzchni Zamawiający przewiduje wykonanie:
Piwnice budynku:
w pomieszczeniu 01.3b wykonać wszystkie roboty instalacyjne związane z zamontowaniem 2 central wentylacyjnych, a w pomieszczeniu 01.30 jednej centrali,
w pomieszczeniu 01.26 wymienić osuszacze w istniejących sprężarkach AIRPOL 7 na spełniające wymagania aktualnych przepisów,
na wszystkich pionach wody zimnej wykonanych z PE wymienić zawory odcinające kulowe na elektrozawory sterowane w przypadku alarmu pożaru instalacją SAP.
Parter budynku:
w pomieszczeniu z centralą SAP zamontować nową centralę pożarową ( w istniejącej brak miejsca na nowe linie), wykonać strop podwieszony i na podłodze ułożyć płytki gres. Uporządkować przewody instalacji elektrycznych poprzez wpięcie ich do korytek ,
- w pomieszczeniu 0.6 zamontować klimakonwektor wpięty do instalacji wody lodowej (rurociągi doprowadzone), poprowadzić światłowód na I piętro.
I piętro budynku:
wykonać wszystkie roboty wykończeniowe i instalacyjne dla uzyskania :
2 sal intensywnej terapii z 4 łóżkami,
2 sal intensywnej terapii z 1 łóżkiem, w tym 1 izolatka,
gabinet zabiegowy,
pomieszczania sanitarne, magazynowe i pomocnicze,
pomieszczenia dla pobytu, wypoczynku i dyżurowania personelu z węzłami sanitarnymi,
gabinet opisowy dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
pokój gościnny z sanitariatem,
 salę wykładową,
niezbędną komunikację.
Roboty ogólnobudowlane:
Należy wykonać wszystkie roboty budowlane wykończeniowe na powierzchniach objętych SIWZ:
ścianki działowe i obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych z podwójnym opłytowaniem, malowanych, obłożonych płytkami, a w salach chorych wykładziną PCV,
warstwy posadzkowe wraz z izolacją cieplną i przeciwwodną,z wykończeniem posadzek (PCV 2mm antyelektrostatyczne i homogrniczne i płytki gres),
na istniejących i projektowanych ścianach betonowych i murowanych tynk gipsowy,
na wszystkich pomieszczeniach Oddziału i komunikacji strop podwieszony kasetonowy lub sztywny z płyt gipsowych, w medycznych pomieszczeniach higieniczny szczelny,
stolarka aluminiowa, strefowe drzwi dymoszczelne stalowe. Dla części drzwi kontrola dostępu lub inna automatyka, w tym do drzwi przesuwnych sterowanie z SAP,
wyposażenie pomieszczeń tylko dla wybranych elementów – pozostałe będą ujęte w zadaniu II – dostawy wyposażenia,
konstrukcja pod sufitem dla podwieszenia wózka transportowego nie będzie montowana. Zamawiający rezygnuje z tego elementu,
Nie przewiduje się prowadzenia robót związanych z ingerencją w konstrukcję budynku.
Instalacje sanitarne:
Instalacja wody i kanalizacji:
w piwnicy budynku na odejściach od poszczególnych pionów wody zimnej zamontować zawory elektromagnetyczne zabezpieczające instalację pożarową,
w wentylatorni wykonać instalację wody do wytwornic pary, odprowadzenia skroplin.
Na I piętrze piony są wykonane. Należy wykonać nowe:
uzupełnienia pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz podejścia do przyborów z rur ocynkowanych lub PP,
odpływy kanalizacyjne z rur PCV
biały osprzęt: baterie ścienne, umywalki i miski ustępowe porcelanowe, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, dla natrysków przewidzianych bez brodzika odpływy z liniowych elementów z zabezpieczeniem kotarami przed rozchlapywaniem wody, brodziki PCV z kabiną,
na granicy stref pożarowych niezbędne zabezpieczenia ppoż.
Instalacja CO :
przebudować stalowe piony CO kolidujące z projektowanymi pomieszczeniami I i II piętra,
rozprowadzenie ciepła po kondygnacji przez rozdzielacze w szafkach elastycznymi rurami podwójnymi ułożonymi w warstwach posadzkowych,
grzejniki higieniczne, mocowane do ścian za pomocą stabilnego systemu
Instalacja ciepła technicznego i chłodu:
w piwnicy budynku z istniejącej sieci CT i chłodu poprowadzić zasilania w te media nowe centrale wentylacyjne, przewody z rur stalowych czarnych, malowane, izolowane; armatura umożliwiająca sterowanie zasilaniem i ręcznym odłączaniem,
w salach chorych wykonać instalację klimatyzacyjną wraz z orurowaniem, zasilaniem elektrycznym i montażem jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
w pom 1.56, którego funkcja ulega zmianie na serwerownę zamontować klimatyzator całoroczny typu Split.
Wentylacja mechaniczna:
wentylacja mechaniczna sali konferencyjnej nową centralą bez odzysku ciepła, wywiew wentylatorem dachowym. Przewody doprowadzające powietrze z wentylatorni do pomieszczenia i wyprowadzające ponad dach oraz niezbędne klapy pożarowe wykonane. Do wykonania połączenia pomiędzy kanałem czerpnym powietrza do istniejącego rurociągu, rozprowadzenie powietrza po sali oraz wyrzut na dachu,
 wentylacja pomieszczeń oddziału powietrzem o parametrach zgodnych z przepisami. Centrale wentylacyjno- klimatyzacyjne wewnętrzne w wykonaniu higienicznym z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą i chłodnicą, wyposażone w odpowiednie filtry i sterowane automatyczne,
 z pomieszczeń brudnych odrębny wywiew,
przewody wentylacyjne do II piętra prowadzone przy osi „F' ” rząd 1 i 7 są wykonane. Obudować je płytami typu CONLIT PLUS, a istniejące klapy włączyć do systemu SSP,
Systemu BMS w budynku nie ma i Zamawiający nie planuje wyposażenia wbudowywanych wyposażeń w elementy dla tego systemu,
na dachu budynku wyrzutnia ścienna zrealizowana. Do wykonania tylko elementy W13,
 przewody z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane matami z wyposażeniem dla wytłumienia hałasu, rozprowadzenia powietrza oraz zabezpieczeniem pożarowym (czujki i klapy),
 pełna automatyka i duży zakres nastaw jakości powietrza.
Instalacja gazów medycznych:
cały zakres robót będzie przekazany Zamawiającemu jako wyrób medyczny,
w piwnicy w sprężarkowni zamontować nowe osuszacze na instalacji dla 2 szt. sprężarek,
instalacja tlenu, sprężonego powietrza i próżni wykonana z rur miedzianych,
na kondygnacji zmontować skrzynkę zaworowo kontrolną i strefowe zespoły kontrolne z sygnalizatorami,
punkty poboru głównie w kolumnach medycznych oraz z łazience oddziałowej jako ścienne,
z gabinetu zabiegowego wykonać odciąg gazów anestetycznych,
w gabinecie zabiegowym zamontować kolumnę do montażu sufitowego, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z pojedynczym wysięgnikiem obrotowym dwuramiennym,
w salach chorych zamontować 10 szt. zestawu kolumn do montażu sufitowego, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. Zestaw musi być wyposażony w sufitowy panel (płytę) przyłączeniowy, zawierający m. in. elektryczną i gazową listwę zasilającą.
Technologia medyczna:
Zamawiający ogranicza dostawy wyposażenia ujętego w technologii medycznej do następujących elementów:
a) kolumny medyczne w salach chorych szt 10 o wymaganiach opisanych w załączniku nr 3B. oraz kolumna medyczna w sali zabiegowej szt 1 o wymaganiach technicznych wymienionych w załączniku nr 3A
b) macerator do kaczek i basenów w brudowniku i węźle sanitarnym izolatki szt. 2 oznaczony symbolem „KBY”,
c) szafki pod zlewozmywak wykonane ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach medycznych-pomocniczych
d) ekran wysuwany z sufitu w sali wykładowej, oznaczony w zestawieniu symbolem „E” szt. 1,
e) inne pozycje wyposażenia (kotary, zlewozmywaki itp.) ujęte są w wycenach poszczególnych branż zadania.
Pozostałych elementów wyposażenia nie należy wyceniać i dostarczać w ramach tego przetargu.

Instalacje elektryczne:
 poprowadzić z Rozdzielni Głównej w piwnicy WLZ zasilania gwarantowanego i rezerwowanego wraz z wykonaniem tablic piętrowych dla tych instalacji,
ułożyć przewody w korytkach lub pod płytami GK dla oświetlenia, siły i zasilania gniazdek,
wykonanie w pomieszczeniach grupy 2 instalacji IT z transformatorami separacyjnymi,
zamontować oświetlenie spełniające wymagane funkcje i wymagane natężenie oświetlenia,
wykonać połączenia wyrównawcze oraz instalację odgromową (tylko w zakresie ochrony nowego wentylatora wyciągowego instalacji W13),
wykonać instalacje elektryczne dla zapewnienia zasilania dla instalacji teletechnicznych.

Instalacje niskoprądowe:
a) instalacja telefoniczna:
dla instalacji telefonicznej klasycznej, przewidziano poprowadzenie linii 20 par od łączówki w pom 0.6 Serwerownia do sekretariatu. Tam będzie zamontowana nowa łączówka , z której doprowadzone będą linie do wyznaczonych pomieszczeń. Gniazda instalacji zakończyć podtynkową jednostką RJ15. Aparaty telefoniczne nie są przedmiotem zadania,
instalacja VOIP może być realizowana po wolnych (zapasowych) liniach instalacji logicznej, ale na obecnym etapie nie jest rozpatrywana,
b) instalacja logiczna:
ze względów technicznych Zamawiający zmienia schemat instalacji. Zamiast dwóch szaf logicznych G12 i G13 ulokowanych na przestrzeni komunikacyjnej przewiduje się wykonanie jednej połączonej szafy, która będzie zlokalizowana w pom 1.56. Z tego pomieszczenia będą rozprowadzone wszystkie instalacje znajdujące się na schematach PW,
z punktu dystrybucyjnego na parterze budynku należy poprowadzić okablowanie szkieletowe: światłowód przez projektowaną szafę dystrybucyjną do istniejącego na kondygnacji punktu dystrybucyjnego w Dziale Diagnostyki Obrazowej tworząc pętlę tego okablowania,
istniejące i projektowane szafy należy doposażyć w urządzenia aktywne,
przewody okablowania prowadzić na korytkach lub w ścianach kończąc je punktami podtynkowymi z gniazdami RJ45 lub innymi wynikającymi z zastosowanej technologii przesyłu sygnału
całość poddać badaniom skuteczności działania,
c) instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru:
w budynku jest zainstalowana centrala alarmu pożaru Aritech, zawierająca możliwość podłączenia 8 linii dozorowych. Obecnie wszystkie linie zostały zajęte. Dla ochrony pożarowwej budowanych pomieszczeń oraz umożliwienia docelowego podłączenia niewykończonych kondygnacji należy zamontować drugą, nową, niezależną centralę pożarową kompatybilną z istniejącą, którą należy doposażyć w układ umożliwiający podłączenie 4 linii dozorowych po 128 punktów każda
 pętle obsługujące OAiIT oraz System stabilizacji ciśnienia wody w piwnicy wykonać jako nowe. Pomieszczenia I piętra poza OAiIT wpiąć do istniejących linii (jest tam wolne miejsce)
przewody, przyciski, sterowniki klap pożarowych i czujki rozmieścić zgodnie z projektem wykonawczym. Ilość i rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych i optycznych zrealizować według Projektu Budowlanego, rys nr 16 Plan Instalacji SSP
d) instalacja telewizji przemysłowej i ogólnej:
dla potrzeb obiektu zaprojektowano monitoring komunikacji i sal chorych,
 monitoring komunikacji oparty na systemie kamer o wysokiej czułości wpięty w istniejący system zapisu danych – przewody doprowadzić i wpiąć do Punktu dystrybucyjnego na kondygnacji. Zamawiający posiada serwer do zapisu danych z tych kamer,
 monitoring sal chorych przewidziano z kamerami pozwalającymi na szczegółowy podgląd twarzy pacjenta i będzie posiadał własny rejestrator z min. miesięcznym czasem przechowywania. Monitory podglądowe zamontować na stanowiskach pielęgniarskich dozorujących chorych. Rejestrator w punkcie dystrybucyjnym oddziału,
- Zamawiający rezygnuje z wykonywania instalacji telewizji ogólnej szpitalnej.
e) system przyzywowy będzie pozwalał wezwać personel do sal chorych, z wezwaniem personelu z miejsca pracy lub wypoczynku Przyciski przywoławcze montować w salach wielołóżkowych w punkcie pielęgniarskim, w salach 1 -łóżkowych w salach i węzłach sanitarnych.
f) system interkomu pozwoli porozumiewać się personelowi pomiędzy poszczególnymi salami bez konieczności korzystania z telefonii mobilnej. Realizacja zgodna z Projektem wykonawczym.
g) system kontroli dostępu:
 w oparciu o system domofonowy istnieć będzie możliwość zdalnego otwierania głównych drzwi wejściowych na oddział dla osób nie będących personelem. System pozwoli wejść osobom obcym tylko do administracyjnej części oddziału,
 wszystkie główne drzwi, w tym wejściowe na oddział będą wyposażone w system czujników elektronicznych obsługiwanych przez zbliżeniowe karty magnetyczne. System będzie wpięty do centrali rejestrującej zdarzenia za pomocą przewodów ekranowanych kat 6e. Zamawiający zmienia i rozszerza zakres drzwi objętych kontrolą dostępu. Wykaz drzwi objętych KD ujęty jest w dokumencie Informacji dla robót budowlanych zawartych w części projektowej. Wykonawca przekaże instalację po zaprogramowaniu wszystkich drzwi. Parametry programowania uzgodnić z Użytkownikiem
h) instalacja systemu nagłośnienia nie będzie realizowana.
Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał Wizji Lokalnej w dniu 29.07.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osoby uczestniczące w w wizji mają obowiązek na ternie szpitala zasłaniać usta i nos oraz podać się kontroli temperatury . W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagunem tel. 15 843-32-84. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Staszica 4
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in