„Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych” na terenie Gminy Wadowice

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: realizowane w ramach zadania: „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych” na terenie Gminy Wadowice, w skład których wchodzą następujące drogi:
1) Babica, Wysoka – droga „Lgota-Krzemionka”
2) Chocznia – droga „Kościuszki – Drapówka”
3) Klecza Dolna – droga „do plantacji truskawek”.
2. W zakresie prac do wykonania ujęto m.in.:
-Ścinanie poboczy
- Korytowanie pod warstwę podbudowy
-Roboty ziemne
-Wykonywanie podbudowy z kruszyw łamanych
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysami
3. Dodatkowo zamówienie obejmuje:
- urządzenie zaplecza budowy,
- urządzenie placu budowy,
- wykonania tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną (jeżeli wystąpi taka potrzeba) oraz zawarcia umowy z dostawcami w/w mediów na czas realizacji zadania (jeżeli wystąpi taka potrzeba),
- przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów,
- zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich,
- przekazanie Zamawiającemu atestów na wszystkie wbudowane materiały drogowe w tym kruszywo.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:30


» Location

pl. Jana Pawła II 23
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wadowice Urząd Miejski
pl. Jana Pawła II 23
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in