Zadanie 1. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 213 na drogę gminną teren działki nr 678 w Starzyńskim Dworze. Zadanie 2. Budowa odcinka drogi ul. Tęczowej w m. Mrzezino.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 213 na drogę gminną teren działki nr 678 w Starzyńskim Dworze.
Zadanie 2. Budowa odcinka drogi ul. Tęczowej w m. Mrzezino.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6.1. i 6.2. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ) odpowiednio dla każdej z części.
3. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, na czas trwania tych czynności, przy uwzględnieniu następujących założeń:
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3;
2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji lub rozliczania zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania w tym przedmiocie;
3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach zamówienia.
4) jeżeli czynności wskazane w pkt 3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub Podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in