Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu 128 w budynku Collegium Pharmaceuticum położonym przy ul. Chodźki 4a w Lublinie, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu 213 w budynku Collegium Universum położonym przy ul. Chodźki 1 w Lublinie, adaptacja pomieszczenia 247 w budynku Collegium Universum położonym przy ul. Chodźki 1 w Lublinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania (oferty częściowe):
Zadanie nr 1 – wykonanie wentylacji w pomieszczeniu 128 w budynku Collegium Pharmaceuticum położonym przy ul. Chodźki 4a w Lublinie,
Zadanie nr 2 - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu 213 w budynku Collegium Universum położonym przy ul. Chodźki 1 w Lublinie,
Zadanie nr 3 - adaptacja pomieszczenia 247 w budynku Collegium Universum położonym przy ul. Chodźki 1 w Lublinie
2. Zakres robót obejmuje:
Zadanie nr 1
1) Montaż i podłączenie wentylatora chemoodpornego do szafy chemicznej.
2)Roboty budowlane – przebicia przez ściany, szpachlowanie, malowanie, rozebranie sufitu itp..
3) Podłączenie elektryczne.

Zadanie nr 2
1) Montaż i podłączenie wentylatora wyciągowego z pomieszczenia wraz z płynną regulacją.
2) Roboty budowlane – przebicia przez ściany, szpachlowanie, malowanie, rozebranie sufitu itp..
3) Podłączenie elektryczne.

Zadanie nr 3
1) Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno wywiewnej.
2) Dostawa i montaż klimatyzacji.
3) Dostawa i montaż lampy UV.
4) Dostawa i montaż nowych drzwi do pomieszczenia.
5) Roboty budowlane – przebicia przez ściany, szpachlowanie, malowanie, rozebranie sufitu itp..
6) Wykonanie okablowania urządzeń.
7) Montaż nowej rozdzielni elektrycznej obsługującej pomieszczenie.
8) Wykonanie gniazd elektrycznych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych.
4.2. Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4.3. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ ).
4.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4.5. W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte trzy odrębne umowy, każda obejmująca odrębne zadanie (część).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:30


» Location

Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in