Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Horodło od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

» Notice description

Przedmiot zamówienia; „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Horodło od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.”
1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Horodło (15 miejscowości), oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Horodle, ul. Hrubieszowska 19. Odpady będą odbierane i zagospodarowane zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia pkt. 3. SIWZ. W sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami:
a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2019., poz. 1020),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2019r., poz. 701) wraz z przepisami wykonawczymi,
c) zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego,
d) przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horodło (Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Gminy Horodło z dnia 13 czerwca 2016r.),
e) zmianami do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Horodło” (Uchwała Nr XXIII/147/17 Rady Gminy Horodło z dnia 27 czerwca 2017r.),
2. Dane gminy.
a) Powierzchnia gminy wynosi 13027 ha.
b) Liczba sołectw: 15
c) Liczba mieszkańców gminy objętych systemem gospodarki odpadami wynosi 5239 osób (stan na 30.11.2019 r.)
Uwaga: Ilości mieszkańców są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości mieszkańców, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może zmienić się w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
d) Kilometraż dróg wynosi ogółem 423,88 km, w tym;
- drogi krajowe 10,94 km
- drogi wojewódzkie 20,71 km
- drogi powiatowe 34,23 km
- drogi gminne 358 km
e) Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Horodło na podstawie zebranych odpadów tj. sierpień 2019 – lipiec 2020 r. (uśrednione z 4 miesięcy) przez przedsiębiorcę, który odbierał odpady komunalne (odpady zmieszane 137,36 Mg segregowane odpady 52,28 Mg, Wielkogabarytowe 27,52 Mg)
Uwaga: Ilość wytworzonych odpadów nie jest zależna od zamawiającego. Ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb na podstawie zebranych ilości (ton) odebranych odpadów, uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne i mogą się zwiększyć lub zmniejszyć.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Horodło, wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych.
b) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:
1. zmieszanych odpadów komunalnych ,
2. szkła i opakowań szklanych,
3. papieru i tektury,
4. tworzyw sztucznych ,
5. metalu oraz opakowania z metalu
6. odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, chemikaliów, opakowaniach po
środkach ochrony roślin)
7. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9. odpadów remontowo - budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wytworzonych w gospodarstwach domowych, pochodzących z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym, nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
10. zużytych opon,
11. odpadów zielonych,
12. sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
13. zużytych baterii i akumulatorów,
14. pozostałości po segregacji
15. popioły z palenisk domowych.

4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
4.1.Zabudowa jednorodzinna:
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych systemem workowym lub pojemnikowym dla odpadów zmieszanych, natomiast tylko system workowy dla odpadów segregowanych:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: kod odpadu 20 03 01.
Zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji odbierane będą z worków (kolor czarny) oraz pojemników o pojemności: 110 L, 120 L, 240 L i sporadycznie
1100 L (kolor czarny). W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w worku, Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady.
Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
b). Odpady komunalne odbierane selektywnie: 170203 – tworzywa sztuczne odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150204, 200140) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 150105), odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101), metale i tworzywa sztuczne, odpadów szkła opakowaniowego (kod 200102, 150107), odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system kolorowych worków:
- worek niebieski z napisem „PAPIER”
- worek żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
- worek zielony z napisem „SZKŁO”
- worek brązowy z napisem „BIO” (odpady biodegradowalne)
- worek czarny (pozostałości po segregacji oraz popiół z palenisk domowych)
Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych – raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
c) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony, akumulatory, meble, lustra, szyby.
Odbieranie i wywóz ww. odpadów odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości wystawionych w widocznym miejscu. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów odbywać się będzie w cyklu półrocznym, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Natomiast odpady remontowo- budowlane, rozbiórkowe oraz odpady z grup:
170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
170102 gruz ceglany,
170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106,
170180 usunięte tynki, tapety, okleiny
170201 drewno,
170202 szkło,
170203 tworzywa sztuczne odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102),
170380 i 170604: sposób odbioru i gromadzenia tych odpadów będzie w każdym przypadku indywidualnie uzgadniany pomiędzy gminą, firmą odbierającą a mieszkańcem.

4.2. Zabudowa wielorodzinna:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: kod odpadu 20 03 01
Zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji, odbierane będą z pojemników o pojemności 1100L i kontenerów KP-7 w kolorze czarnym. Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – minimum dwa razy w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz indywidualnego zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
b) Odpady komunalne odbierane selektywnie: : 170203 – tworzywa sztuczne odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150204, 200140) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 150105), odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101), metale i tworzywa sztuczne, odpadów szkła opakowaniowego (kod 200102, 150107), odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji..
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie z wykorzystaniem pojemników o pojemności 1100L wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów, oraz kontenerów KP-7 wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów.
- Pojemnik niebieski z napisem „PAPIER”,
- Pojemnik żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
- Pojemnik zielony z napisem „SZKŁO”
- Pojemnik brązowy z napisem „BIO” odpady biodegradowalne.
Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych minimum dwa razy w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz indywidualnego zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
c) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, meble, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony, lustra, szyby.
Odbiór odpadów ww. odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców
budynków (przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów w cyklu półrocznym, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
Natomiast odpady remontowo- budowlane, rozbiórkowe oraz odpady z grup:
170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
170102 gruz ceglany,
170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106,
170180 usunięte tynki, tapety, okleiny
170201 drewno,
170202 szkło,
170203 tworzywa sztuczne odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102), 170380 i 170604, sposób odbioru i gromadzenia tych odpadów będzie w każdym przypadku indywidualnie uzgadniany pomiędzy gminą, firmą odbierającą a zarządcą budynku.
d) Wykonawca zobowiązany jest na mycia i dezynfekcji pojemników 1100L na indywidualne zgłoszenie przez Zamawiającego takiej potrzeby.

4.3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz comiesięczne przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. Dodatkowo każdorazowy odbiór odpadów z punktu musi być potwierdzony, odbiorem podpisanym przez osobę prowadzącą gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Pozostałe wymagania.
5.1 System odbierania odpadów, będący przedmiotem zamówienia nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 122 z późn. zm.), w tym m. in:
5.2.1.Odbieranie odpadów komunalnych wszystkich frakcji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom. Harmonogram i worki w kolorach wskazanych w pkt.4.1. (kpl.), plus dodatkowy worek w kolorze czarnym. Wykonawca dostarczy najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Ponadto co miesiąc wykonawca przekaże 20 kpl. worków w kolorach pkt 4.1 Zamawiającemu.
a) Załadunek i transport odpadów będzie odbywała się za pomocą sprzętu sprawnego technicznie gwarantującego bezpieczny transport odpadów, uniemożliwiający pylenie.
b) Ilość środków transportu będąca w dyspozycji wykonawcy ma zapewnić pełną i nieprzerwalną obsługę na terenie całej gminy z częstotliwością określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca ma obowiązek powstałe podczas odbioru odpadów komunalnych zanieczyszczenia systematycznie usuwać.
d) Wykonawca będzie świadczył usługi wyłącznie sprzętem spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., (Dz.U z 2013r., poz. 122 z późn, zm.) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejsc postoju a także czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych.
e) Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli dojdzie do awarii w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu a samochód z uszkodzonym systemem (GPS) zastąpić pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów.
f) W razie uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany pojemnika na własny koszt w terminie 14 dni roboczych od zajścia. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemnik, naprawa pojemnika lub jego wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika. W przypadku reklamacji zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości dot. uszkodzenia pojemnika (pęknięcia, urwana klapa, brak kółek itp.), Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny stanu technicznego pojemnika i ustalenia przyczyn jego uszkodzenia. Wymianie podlegać będą pojemniki, których uszkodzenia powstały z winy Wykonawcy lub nastąpiło naturalne zużycie pojemnika.

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów i ważenia ich na obiektach wagowych wskazanych przez zamawiającego.
5.4. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
5.5.Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach.
5.6. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) Zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów.
b) Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów.
c) Rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, nie dostarczenie worków przy każdorazowym odbiorze, najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail.
d) Wyposażania na własny koszt przy każdorazowym odbiorze z nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne zmieszane (worki czarne) i segregowane (worki kolorowe) i pozostałości po segregacji (worki czarne), o pojemności minimum 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków . Uzupełnianie worków następować będzie po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy posesji worków w kolorach jakie zostały zabrane. Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki pkt. 4.1.
e) W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej.
f) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2167)
g) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
h) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kopi kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2019r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2019r., poz. 819).
i) Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2010), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Horodło w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
j) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane:
- wykaz ilości zebranych odpadów łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje,
- wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne zmieszane,
- wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady segregowane,
-wykaz właścicieli nieruchomości niedopełniających obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
k) Dane te winny być przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, uzgodnionej z Zamawiającym.
l) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych o odpadach odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
5.7. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
5.8. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:
a) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia.
b) W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od kolejnego odbioru.
c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym wykazem) worki w kolorze czarnym - odpady zmieszane i pozostałości po segregacji oraz worki kolorowe jak. w pkt. 4.1, niezbędne do segregacji odpadów, harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym.
Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:
- powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się - co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów,
- nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.
- powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.
d) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Gminy Horodło lub w inny sposób.
e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (drogi asfaltowe, gruntowe ulepszone kruszywem, oraz drogi gruntowe, ze znacznym spadkiem, gdzie są ograniczone warunki manewrowania).
7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi), a w przypadku budynku wielorodzinnego bezpośrednio z punktu gromadzenia odpadów na tej nieruchomości
(np. bloki ).
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania.
b) Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Horodło na karcie przekazania odpadów.
c) Terminowego zbierania i wywożenia odpadów.
d) Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu.
e) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi.
f) Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów.
g) Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy.
h) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
i) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
j) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania (pisemnego i fotograficznego w sposób umożliwiający identyfikację), każdego przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów tj. gdyby w workach czarnych znajdowały się odpady (takie jak: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, niebezpieczne), a osoba w wykazie przedstawionym przez Zamawiającego zadeklarowała segregację, przedstawienie ww. dokumentacji Zamawiającemu w terminie 7 dni.

10. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:
a) wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art.9 n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą:
• kopii kart przekazania odpadów wygenerowanych z systemu BDO do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów.
• dowodów ważenia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych z dnia wykonania usługi
• zbiorczego miesięcznego zestawienia z ilości i rodzaju wszystkich odpadów odebranych w danym miesiącu, zawierającego dane z każdego dnia wykonania usługi z podaniem nazw miejscowości, z których odebrane zostały w danym dniu odpady oraz Nr dokumentu ważenia,
• Zapisu na nośniku informatycznym raportów GPS zawierającego dane o położeniu pojazdu za dany miesiąc rozliczeniowy.
c) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań by jak największa ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)
a) Wykonawca /podwykonawca/ w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na w/w warunkach osób wykonujących następujące czynności:
- kierowanie pojazdami samochodowymi;
- wszelkie prace fizyczne związane z odbiorem odpadów spod posesji i PSZOK do punktu odbioru odpadów lub punktu przeładunku odpadów.
b) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać – Załącznik Nr 8 do SIWZ.
c) W przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, osób wymaganych przez Zamawiającego, lub niezłożenia w/w oświadczenia w terminie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w umowie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Jurydyka 1
Horodło 22-523
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy Horodło
ul. Jurydyka 1
Horodło 22-523
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in