Budowa instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
2. W zakres prac wchodzą prace ogólnobudowlane w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne i teletechniczne.
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określający szczegółowy zakres prac zawierający również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót a także sposób realizacji zamówienia przedstawione są odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” i załączniku nr 9 do SIWZ pn. „Wzór umowy”.
4. Z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia, Zamawiający zachęca Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej budynku Teatru w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą do spraw merytorycznych wskazaną w Rozdziale XI SIWZ. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale X pkt 4 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:00


» Location

Plac Teatralny 1
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in