Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1136 O - budowa chodnika w m. Domaszowice.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej DP 1136 O – budowa chod-nika w m. Domaszowice.
2. Długość chodnika drogi objętego przedmiotem zamówienia wynosi 63 mb, pow. 118 m2.

3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
45233140-2 Roboty drogowe.
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę).
45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne).
45112100-6 (Roboty w zakresie kopania rowów).
45233220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).
45233223-8 (Wymiana nawierzchni drogowej).
45233221-4 (Malowanie nawierzchni).
45233290-8 (Instalowanie znaków drogowych).
45233292-2 (Instalowanie urządzeń drogowych).
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja techniczną, przedmiarem robót, docelową organizacją ruchu oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Techniczną (SST), obowiązującymi przepisami i nor-mami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów.
5. W zakres robót wchodzą:
1) Roboty pomiarowe.
2) Roboty ziemne – korytowanie.
3) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku naturalnego gr. 10 cm.
4) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. 20 cm.
5) Konserwacja rowu przydrożnego.
6) Osadzenie krawężników i obrzeży betonowych.
7) Wykonanie podbudowy 2 szt. zjazdów.
8) Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z grysu ka-miennego gr. 3 cm.
9) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
10) Montaż oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych.
11) Plantowanie i humusowanie pobocza i pasa zieleni..
6. Ponadto do zadań wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany orga-nizacji ruchu na czas wykonania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-ry z dnia 23 września 2003 r. (Dz.. U. z 2017 r., poz. 784) w sprawie szczegółowych wa-runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem. Wykonawca jest obowiązany do ustawienia na własny koszt wymaganego oznakowania oraz utrzymania go w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć od-powiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami pra-wa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następ-stwie podpisania umowy.
9. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodat-kami, w tym również przedmiarem robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, szczegó-łową specyfikacją techniczną, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.
10. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należy-te wykonanie tego zamówienia.
16. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i po-dania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwyko-nawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wy-branym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
17. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których za-soby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnie-nia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wy-kazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-nie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
18. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
19. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia.
20. Miejsce realizacji zamówienia: droga powiatowa nr DP 1136 O w miejscowości Doma-szowice.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in