Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie przy realizacji programu „Bezpieczna droga”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 2010D przy ul. Nowowiejskiej w m. Kąty Wrocławskie na odcinku od ul. Popiełuszki do ronda (skrzyżowanie z ul. Spółdzielczą).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiarach robót (zw. łącznie dokumentacją techniczną) stanowiących – załącznik nr 8 do SIWZ.
2.1 Załączony przedmiar robót stanowi podstawę do wyceny robót i sporządzenia kosztorysu ofertowego,
2.2 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu realizacji zadania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in