Ścinka zawyżonych poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901 i 907

» Notice description

W ramach zamówienia do wykonania są prace związane ze ścinką poboczy oraz odtworzeniem rowów przydrożnych przy następujących drogach wojewódzkich: Nr 408 , 901 i 907.
Zamówienie obejmuje :
• wykonanie mechanicznej ścinki poboczy przy śr. grubości 15 cm i szer. od 1 m do 2 m (w zależności od odcinka drogi) z wyrównaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego 6 % w kierunku rowu przydrożnego. Do Wykonawcy należy odwóz ziemi wraz z jej zagospodarowaniem. Zamawiający nie dysponuje miejscem do składowania ziemi z urobku.
• odtworzenie rowów trapezowych wraz z nadaniem prawidłowego spadku i wyprofilowaniem skarp oraz przeciwskarp. Do Wykonawcy należy odwóz ziemi wraz z jej zagospodarowaniem. Zamawiający nie dysponuje miejscem do składowania ziemi z urobku. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się przekrój trapezowy o głębokości 30 cm – 120 cm, szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1,5.
1. Pobocza po ścince nie mogą być zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni. W przypadku wystąpienia wgłębień w poboczach po przejściu ścinarki – należy je uzupełnić materiałem podobnym, z którego pobocza zostały wykonane.
2. Łączna powierzchnia objęta ścinką pobocza – 6 284,70 m2
Łączna długość rowów do odtworzenia – 8 922,50 mb

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu powierzchni objętej ścinką poboczy oraz długości rowów do odtworzenia, przy czym wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz jego lokalizacje zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i w trakcie przekazywania terenu objętego zamówieniem oraz później w trakcie wykonywania robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową.
6. Główny zakres prac został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
7. Niniejszy SIWZ zawiera wszelkie niezbędne informacje do złożenia prawidłowej oferty, niemniej jednak Zamawiający wskazuje na możliwość pozyskania dodatkowych danych w ramach oględzin miejsca realizacji robót.
8. Oznakowanie miejsca robót winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.
9. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
10. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty: 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót dla całego zadania. Okres ten stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami pkt 21. SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:00


» Location

Zygmunta Starego 17
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
Zygmunta Starego 17
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in