Modernizacja budynku wraz z remontem i wyposażeniem kuchni w Szkole Podstawowej w Pasierbcu.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja budynku wraz z remontem i wyposażeniem kuchni w Szkole Podstawowej w Pasierbcu.
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania częściowe:
1) Zadanie nr 1 (część pierwsza) – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.
2) Zadanie nr 2 (część druga) – Remont i wyposażenie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.

1. Zadanie częściowe nr 1.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.

Przedmiotem zamówienie jest przeprowadzenie remontu szatni, korytarzy na poziomie podpiwniczenia polegający na wymianie boksów szatniowych, wymiana drzwi, wyposażenie boksów szatniowych w ławki półki i wieszaki, wymiana osłony grzejnikowej, uzupełnienie boazerii, wymiana opraw oświetleniowych wraz z przerobieniem instalacji, wymiana tablicy elektrycznej, wykonanie gładzi gipsowych , malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian, malowanie kraty i balustrady, malowanie cokołów farbą olejną.
Boksy szatniowe zostaną wykonane z pręta stalowego kwadratowego o przekroju 12x12 mm o rozstawie co 10 cm w układzie pionowym, poziome usztywnienie z pręta stalowego kwadratowego o przekroju 12x12 mm o rozstawie 0,40-0,60m w celu zapewnienia dostatecznej sztywności przegrody, każdy z boksów ma mieć drzwi wejściowe o wym. 0.80x2.00 m w świetle użytkowym, całość malowana farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi w kolorze czarnym lub zielonym. Stare wykonane z siatki boksy zostaną zdemontowane.
Boazeria i obudowa grzejników – istniejąca pozostaje bez zmian, z uwagi zły stan techniczny zostanie wymieniona osłona na grzejnikach oraz pólka w korytarzu ( może być wykorzystana również do siedzenia) w miejscu likwidacji drzwi powstanie wnęka w korytarzy którą należy wyłożyć boazerią oraz brakujące lub uszkodzone klepki należy wymienić by całość stanowiła pełne wykończenie ścian, boazerię wymienioną i uzupełnioną oraz wytartą należy pomalować tak by całość stanowiła wykończenie ścian w zbliżonym odcieniu.
Wymiana drzwi – wymiana 9 szt drzwi wykonanych z drewna sosnowego, wymiana ościeżnic i skrzydła drzwiowego, likwidacja 1 szt drzwi poprzez wykonanie ścianki z regipsu, drzwi drewniane z drewna sosnowego, malowane w kolorze naturalnym drewna .
Obudowa kabli – obudowa kabli płytami Regips na ruszcie systemowym.
Wymiana lamp oświetleniowych i tablicy elektrycznej – Wymiana lamp oświetleniowy rastrowych , przykręcanych- 4 szt z przerobieniem instalacji elektrycznej oraz wymiana tablicy elektrycznej .
Malowanie i gładzie gipsowe - malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnych po uprzednim wykonaniu gładzi gipsowych, malowanie cokołów farbą olejną , malowanie farbą olejną kraty i balustrady.
Szczegółowy opis w przedmiarze robót.

2. Zadanie częściowe nr 2.
Remont i wyposażenie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.

Przedmiotem opracowania jest remont i wyposażenie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Pasierbcu. Remontem objęte są pomieszczenia: kuchni , jadalni, zmywalni, pomieszczenie do brudnej obróbki , magazyny, sanitariat, komunikacja, pokój intendentki. Wyposażenie kuchni według załączonego wykazu.
W pomieszczeniach w których planuje się remont zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
1. w kuchni zaprojektowano wymianę okapu ze stali nierdzewnej ( parametry techniczne okapu podano w wykazie wyposażenia ) planowana wymiana powietrza w kuchni pięciokrotna poprzez podłączenie do okapu przewodu wentylacyjnego z blachy ocynkowanej średnicy wewnętrznej Ø 200 mm i wyprowadzenie przewodu ponad dach i zamontowanie na odpowiedniej wysokości nad połacią dachową wentylatora o wymaganej wydajności wymiany powietrza, przewód w części strychowej i nad dachem należy izolować wełną mineralną a wykropliny odprowadzić do zlewu lub umywalki, w celu utrzymania w pomieszczeniu kuchni odpowiedniej ilości tlenu należy wykonać kanał ssący dopływu powietrza o średnicy Ø 200 mm wraz z zamontowaniem wentylatora kanałowego o średnicy ssącej Ø 200mm z przepustnicą (nawiew). Włączanie wentylatora wyciągowego i nawiewowego równocześnie jednym wyłącznikiem. do odbioru końcowego dostarczyć protokół odbioru kominiarskiego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego , przewód wentylacji obudować regipsem, wykonać nad dachem obróbki blacharskie i obudowę kanału.
2. Planuje się remont instalacji elektrycznej tj. wymianę tablicy elektryczne z wymianą zabezpieczeń obwodów , wymianę przewodów elektrycznych zasilających urządzenia elektryczne zakończonych gniazdami elektrycznymi umieszczonymi w rozdzielni. Zaplanowano wymianę opraw świetlówkowych hermetycznych wraz z remontem instalacji elektrycznej Przeprowadzić badanie i pomiar instalacji elektrycznej do odbioru przedstawić protokół z przeprowadzonych badań.
3. Remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przewiduje wymianę dwóch baterii gastronomiczny stojących (napełniacz) doprowadzenie wody do pieca konwekcyjnego oraz odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej, wykonanie podejść i montaż syfonów.
4. Remont instalacji gazowej przewiduje wykonanie podejść pod urządzenia oraz podłączenie urządzeń gazowych -kuchenek gazowych i taboretów gazowych za pomocą złączy elastycznych oraz do każdego urządzenia zamontowanie kurka gazowego. Przeprowadzić próbę szczelności instalacji wraz z urządzeniami-protokół przedłożyć do odbioru końcowego
5. Wykonanie niezbędnych robót ogólnobudowlanych takich jak: wymiana dwóch okien podawczych na PCW, wymiana lad podawczych z blatu kuchennego laminowanego, żaroodpornego gr 30 mm , demontaż grzejnika, wykonanie tynków ościeży, uzupełnienie tynków, wykucie, zabetonowanie i zamurowanie bruzd, uzupełnienie posadzek, rozebranie obudowy basenów(ścianki murowane), uzupełnienie glazury na ścianach, malowanie farbami emulsyjnymi : kuchni , jadalni, zmywalni, pomieszczenie do brudnej obróbki , magazyny, sanitariat, komunikacja, pokój intendentki. Malowanie farbami olejnymi lamperii w pomieszczeniach: korytarz, jadalni, przedsionek, magazyn, malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych oraz 1 szt drzwi, malowanie olejne grzejników radiatorowych, wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych ciepłych wg opisu w przedmiarze robót -obecnie zamontowane drzwi zimne
6. Wyposażenie kuchni według załączonego wykazu.

U W A G A !!!
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nieotrzymania środków z budżetu państwa (dotyczy zadania częściowego nr 2).

UWAGI KOŃCOWE.
1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji, wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wszystkie wymiary podane w projekcie/przedmiarze robót sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału, stosować wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają udostępnione przez zamawiającego dokumenty: dokumentacja techniczna, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają udostępnione przez zamawiającego dokumenty: dokumentacja techniczna, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in