Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 010252C Śliwice - Lińsk Etap I” o długości 1576 m.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze,
b) podbudowa
c) nawierzchnie,
d) pobocza i odwodnienie.
3. Szczegółowy zakres prac budowlanych został opisany w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarach robót.
4. Zamawiający złożył wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
5. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
6. Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.
7. Jeżeli w dokumentacji projektowe, przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:45


» Location

ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Śliwice 89-530
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Śliwice
ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
Śliwice 89-530
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in