Sukcesywna dostawa rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem sprzedaż, załadunek, transport oraz doręczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować towary będące przedmiotem dostaw:
1) jako fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie jakościowym, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w opakowaniach producenta wraz
z wszelkimi ulotkami dołączanymi przez producenta,
2) dopuszczone do obrotu i na rynek Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem polskim – wyrób posiada nazwę handlową zgodną z nazwą zawartą w deklaracji zgodności ze znakiem CE,,
3) dopuszczone do stosowania w podmiotach leczniczych,
4) posiadające wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty,
5) posiadające termin przydatności do użycia oferowanych towarów nie krótszy niż 2/3 termin przydatności do użycia wskazanego przez producenta.
5. Oferowane rękawice medyczne muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski. Zamawiający wymaga, aby wszystkie rękawice medyczne miały oznakowania i instrukcje użytkowania, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych.
6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich transport do Apteki Zamawiającego oraz rozładunek.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
9. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia elementu, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać:
1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub,
2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów.
10. Ilość poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jest wyłącznie szacunkowa i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania podanych szacunkowych ilości oraz rodzaju towaru.
11. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości niniejszej umowy maksymalnie o 30%,
b) zmiany ilości w zamawianego towaru w zakresie poszczególnych pozycji towaru w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z pozycji zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach maksymalnej wartości brutto Umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

Floriana Ceynowy 7
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Accessories

» Buyer data

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
Floriana Ceynowy 7
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in