Dostawa rowerów i przystawek do wózków inwalidzkich dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w ramach projektu „Kołobrzeg bez barier”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia Dostawa rowerów i przystawek do wózków inwalidzkich dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w ramach projektu „Kołobrzeg bez barier”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33193000-9 - Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
34430000-0 - Rowery
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać na 2 zadania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Łopuskiego 38
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 38
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in