Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozui opieki (w czasie dowozu) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Łomianki do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych lub innych placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje transport i opiekę z miejsca zamieszkania uczniów do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowych oraz powrót z ww. placówek do miejsca zamieszkania uczniów.
3.3 Usługą planuje się objąć 16 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 11 uczniów uczęszczających do szkół w Warszawie i 5 uczniów uczęszczających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.
3.4 Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności dotyczące przewożenia uczniów i opieki nad nimi jako „Wykaz usług na podstawie art. 29 pkt 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę” będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040).
3.5 Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, oświadczenie lub dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego zobowiązania.
3.6 Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz usunięcia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Po zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Zamawiającym (administratorem danych) zgodnie z powyższymi przepisami.
3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zamówienia, w szczególności do: żądania do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych, żądania do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania przedmiotu zamówienia, kontrolowania terminowości
i punktualności wykonywanej usługi, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu dowozu uczniów.
3.8 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Warszawska 115
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Łomianki
ul. Warszawska 115
Łomianki 05-092
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in