DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do apteki szpitalnej Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stawiane wymagania oraz szacowane ilości i rodzaj asortymentu zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularze cenowe.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 20 części.
3. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych:
a) dla produktu leczniczego w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 944),
b) dla wyrobów medycznych - w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 186).
4. Określona ilość w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu stosownie do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
6. Zamawiający wymaga przedłożenia bezzwrotnych próbek dla asortymentu ujętego w : Części 1 poz.1,4,5,6,7,12,14,16,20, Części 3 poz. 1, Części 6 poz.1,2,3,4, Części 8 poz. 1, 2,4,5,7, Części 11 poz. 1, Części 12 poz. 1, Części 15 poz. 1,2,3, Części 18 poz. 1,2,3 - w najmniejszym opakowaniu handlowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek pozostałego zaoferowanego asortymentu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
7. Dostawy przedmiotu zamówienia należy realizować w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
8. Dostawa towaru realizowana w godz. 8.00 – 14.00 do magazynu apteki szpitalnej Zamawiającego musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z bieżącym zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego.
9. Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę w ofercie numer tel./faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
10. Cena powinna zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas transportu oraz koszty: dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej.
11. Informacja na temat rozwiązań równoważnych:
a) W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający określił
przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych.
b) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych oraz funkcjonalnych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
c) W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.
d) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.
e) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
f) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako
przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
12. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i uzupełniająco.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 08:00


» Location

ul. Śniadeckiego 1
Tarnowskie Góry 42-604
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1
Tarnowskie Góry 42-604
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in