Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

3.1 „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021”. Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów odbywa się do następujących placówek oświatowych:
a) Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu oraz Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu obwód: Barchlin, Biskupice, Bucz, Bucz Nowy, Bucz Dębina, Popowo Stare, Poświętno, Sączkowo, Sokołowice;
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie obwód: Borek, Siekowo, Kluczewo;
c) Zespół Szkół w Przemęcie oraz Przedszkole Samorządowe w Przemęcie obwód: Błotnica, Olejnica, Perkowo, Przemęt, Radomierz, Siekówko, Starkowo;
d) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze obwód: Górsko, Kaszczor, Osłonin, Wieleń;
e) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach oraz Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi obwód: Nowa Wieś, Mochy, Solec, Solec Nowy.
3.2 Usługa przewozu uczniów ma być świadczona minimum 7 środkami transportu spełniającymi warunki udziału w postępowaniu:
• minimum 2 autobusy posiadające po min. 54 miejsca siedzące każdy, świadczące usługi przewozu uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej
im. Edwarda Tomińskiego w Buczu oraz Przedszkola Samorządowego
z Oddziałem Integracyjnym w Buczu;
• minimum 1 autobus posiadający min. 52 miejsca siedzące, świadczący usługi przewozu uczniów z obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie;
• minimum 2 autobusy, z których jeden posiada min. 54 miejsca siedzące,
a drugi min. 59 miejsc siedzących, świadczące usługi przewozu uczniów
z obwodu Zespołu Szkół w Przemęcie, Przedszkola Samorządowego
w Przemęcie oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze;
• minimum 1 autobus posiadający min. 60 miejsc siedzących, świadczący usługi przewozu uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mochach oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach; Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi
• minimum 1 autobus rezerwowy posiadający min. 40 miejsc siedzących.
3.3 Szacunkowa ilość kilometrów przewozu uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi: 122 000 km.
3.4 UWAGA: Część tras przebiega po drogach gruntowych.
3.5 Pod pojęciem przewozu uczniów do szkół podstawowych należy rozumieć dowóz uczniów z ustalonych miejscowości zamieszkania do danych szkół podstawowych przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i odwóz uczniów z szkół podstawowych do ustalonych miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych.
3.6 Pod pojęciem uczeń należy rozumieć dziecko objęte obowiązkiem szkolnym oraz dziecko objęte przygotowaniem przedszkolnym.
3.7 Do danej szkoły podstawowej uczniowie będą dowożeni z miejscowości znajdujących się w obwodzie danej szkoły podstawowej. Trasę, w tym ilość kursów oraz godziny przewozu uczniów ustali Wykonawca z dyrektorem danej szkoły podstawowej przed dniem 01.09.2020 r.
3.8 Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji tras przewozu uczniów
do szkół podstawowych w zależności od potrzeb wynikających z organizacji roku szkolnego i liczby uczniów korzystających z przewozów, co może wiązać się ze zmianą ilości przejechanych kilometrów. Jednakże zmiany te nie będą powodować zmiany ceny jednostkowej wartości usługi za jeden kilometr.
3.9 Przewóz uczniów musi:
 być skorelowany z godzinami rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych wynikającymi z planów lekcji roku szkolnego 2020/2021 w tym egzaminów, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, itp. Wszyscy uczniowie muszą być przywiezieni do szkół podstawowych najpóźniej na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.
Godziny dowozu muszą:
 umożliwiać dowożonym uczniom punktualne rozpoczęcie zajęć szkolnych,
 uwzględniać możliwie jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży,
 zapewniać uczniom miejsca siedzące w autobusie.
3.10 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną ilość przejechanych kilometrów, tzn. za faktycznie wykonaną trasę przejazdu - od momentu, gdy wsiądzie pierwszy uczeń na danej trasie do momentu, gdy wysiądzie ostatni uczeń na danej trasie.
3.11 Usługa przewozu uczniów ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym oraz przygotowaniem przedszkolnym. Każdy z pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi musi być w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe, zgodne z właściwymi przepisami prawa i bezpieczne wykonywanie zamówienia, posiadać aktualne badania techniczne określone właściwymi przepisami prawa oraz aktualne ubezpieczenie OC pojazdu i NNW. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia tego typu pojazdów.
3.12 Wykonawca musi świadczyć usługę przewozu uczniów pojazdami (autobusami)
z odpowiednią ilością miejsc siedzących, zapewniającą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3.13 W przypadku awarii pojazdu lub zdarzenia losowego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany posiadać autobus rezerwowy spełniający warunki określone w pkt. j i k.
3.14 Opieka nad uczniami w czasie przewozu w środkach transportu będzie zapewniona przez Zamawiającego. W każdym autobusie opiekę nad uczniami sprawować będzie opiekun, któremu Wykonawca, w trakcie pełnienia jego obowiązków służbowych, zapewnia bezpłatny przewóz. Dane osobowe opiekunów zostaną zgłoszone Wykonawcy przez dyrektorów szkół podstawowych przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3.15 Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
3.16 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. usługę przewozu uczniów. Jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w „projekcie umowy” – załącznik nr 5 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 8
Przemęt 64-234
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
Przemęt 64-234
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in