Bieżące naprawy oraz konserwacja budynków wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku.

» Notice description

ZAKRES PRAC W BRANŻY SANITARNEJ OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

Do zakresu prac należą:
1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich po prowadzonych robotach.
2. Utylizacji odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Współpraca ze służbami –dostawcami mediów w sprawie prawidłowego działania instalacji na budynkach.
4. Prace tymczasowe i towarzyszące oraz inne konieczne do wykonania w celu usunięcia awarii lub wykonania naprawy.


2.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1.1 Likwidacja przecieków i niedogrzań
• Likwidacja przecieków armatury.
• Wymiana armatury, lub kształtek instalacji (śrubunki, zawory itp.).
• Wymiana zużytych części armatury (głowice zaworów, dociski dławic zaworów kołnierzowych itp.).
• Likwidacja przecieków na złączach grzejników.
• Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną ich wymianą.
• Wymiana skorodowanych, lub zarośniętych odcinków instalacji.
• Wymiana skorodowanych i przeciekających grzejników
• Likwidacja niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania się instalacji.
• Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.
• Korekta regulacji z ewentualną wymianą kryz, lub korekta nastaw zaworami regulacyjnymi.
• Czyszczenie i regulacja armatury (zawory, kształtki).
• Odpowietrzenie instalacji.
• Uzupełnienie wody w instalacji.

2.1.3. Czynności eksploatacyjne.

• Sprawdzanie wskazań urządzeń pomiarowych (termometry, manometry), bez zmian parametrów.
• Drobne naprawy naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających (miejscowe spawanie, wymiana śrub mocujących itp.) bez konieczności wymiany naczyń i zbiorników.
• Czyszczenie naczyń wzbiorczych i zbiorników.
• Naprawa, lub wymiana odcinków rur przelewowych (bez konieczności wymiany całości)
• Płukanie instalacji, lub grzejników wodą.
• Wymiana, lub uzupełnienie uszkodzonych, lub skorodowanych elementów mocujących instalację, lub urządzenia (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki). Miejscowe uzupełnienie uszkodzonej izolacji rurociągów oraz innych elementów jak: zasobniki, rozdzielacze, naczynia wzbiorcze.
• Obsługa i konserwacja węzła centralnego ogrzewania zgodnie z DTR.

W przypadku nieuzasadnionego spuszczenia wody z całości budynku przez Wykonawcę , zostanie On obciążony kosztem zużycia wody.

2.2. INSTALACJE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY.

• Uszczelnienie armatury z wymianą jej elementów takich jak: głowice, dławice, pokrętła, korpusy itp.
• Wymiana zaworów (nie nadających się do naprawy) przelotowych, odcinających w poziomach, pionach i lokalach.
• Wymiana skorodowanych, lub pękniętych łączników instalacji.
• Wymiana skorodowanych, lub zarośniętych odcinków instalacji
- piony
- poziomy
• Doraźne zabezpieczenie powstałych awarii.
• Uzupełnienie, lub wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów mocujących instalację, lub urządzenia np.. haki, wieszaki, wsporniki itp.
• Uzupełnienie, lub naprawa izolacji zimnochronnych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na rurociągu lub zbiorniku.
• Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach, stropach w celu wykonania napraw.
• Okresowe sprawdzanie prawidłowości działania i wskazań urządzeń pomiarowych, oraz urządzeń z nimi współpracujących
• Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację, oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania naprawy, lub wymiany instalacji.
• Naprawa, uzupełnienie, lub wymiana urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych.
• Korekta nastaw zaworów podpionowych regulacyjnych na cyrkulacji c.w.u.2.3. INSTALACJE KANALIZACYJNE.

• Uszczelnienie cieknących złącz rur kanalizacyjnych.
• Likwidacja przecieków z rur kanalizacyjnych na poziomach, pionach poprzez zakładanie cybantów, lub uszczelnienie ścianek.
• Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych syfonów i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
• Przepychanie pionów ,poziomów i przykanalików kanalizacyjnych
• Udrażnianie, odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych.
• Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację, oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania napraw, lub wymiany instalacji.
• Wymiana skorodowanej, lub uszkodzonej instalacji ( w budynku), do max długości zapewniającej sprawne działanie instalacji.
• Czyszczenie separatorów.


2.4. KOTŁOWNIE GAZOWE

• Niezwłoczne wykonywanie napraw wraz ze sprawdzeniem szczelności w lokalu wynikające z bieżących zgłoszeń.
• Kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurków gazowych w pomieszczeniach ogólnych i lokalach.
• Wydawanie opinii o stanie urządzeń gazowych w budynkach.
• Zabezpieczanie niesprawnych urządzeń poprzez wyłączenie lub zakorkowanie podejścia w lokalach i pomieszczeniach ogólnych z zawiadomieniem pisemnym właściciela urządzenia o konieczności jego wymiany.
• Sprawdzanie i usuwanie nieszczelności armatury i rurociągów w pomieszczeniach ogólnych.
• Wymiana skorodowanych odcinków przewodów gazowych określonych przez inspektora nadzoru wraz z robotami towarzyszącymi ( zamurowanie i malowanie), w wyłączeniem wymiany pionu lub poziomu.
• Sprawdzanie szczelności armatury gazowej.
• Odłączenie i podłączenie urządzeń gazowych w przypadkach koniecznych przy prowadzeniu innych robót budowlanych i instalacyjnych.
• Oznakowanie miejsc kurków gazowych z wywieszeniem informacji w gablocie informacyjnej.
• Sprawdzanie szczelności instalacji i urządzeń gazowych oraz sporządzanie opinii o ich stanie technicznym.
• Inne roboty branżowe związane z charakterem świadczonych usług.
• W przypadku wystąpienia awarii kotłowni obowiązkiem Wykonawcy jest:
- zabezpieczenie urządzeń c.o. przed ewentualną możliwością dalszego niszczenia instalacji i urządzeń spowodowanych powstała awarią.
- ustalenie zakresu szkód i przyczyn awarii.
- powiadomienie administracji o zakresie i przyczynach awarii.
• Sprawdzanie i uzupełnianie stanu wody w zładzie c.o.
• Sprawdzanie działania naczynia wzbiorczego przeponowego
• Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym.
• Sprawdzanie zaworów odcinających i regulacyjnych.
• Sprawdzanie działania napędów zaworów poprzez ręczne sterowanie z regulatora
• Sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, STB, czujnik poziomu wody w kotle).
• Sprawdzanie działania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej.
• Sprawdzanie działania czujek termometrycznych i manometrycznych.
• Odpowietrzanie układu technologicznego.
• Likwidacja drobnych przecieków.
• Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej wraz z jej ewentualnym uszczelnieniem.
• Sprawdzanie elementów termoizolacyjnych kotła.
• Sprawdzanie szczelności rury spalin.
• Kontrola stanu naczynia przepompowego.
• Płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.
• okresowe przeglądy kotła i palnika zgodnie z DTR wraz z regulacją i analizą spalin.
• Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kotłowni.
• W przypadku wystąpienia awarii kotłowni Wykonawca zapewnia przyjazd w ciągu 6-ciu godzin od powiadomienia o awarii, a w sezonie grzewczym w ciągu 2-ch godzin.
W przypadku wystąpienia awarii kotłowni obowiązkiem Wykonawcy jest:
- zabezpieczenie urządzeń c.o. przed ewentualną możliwością dalszego - niszczenia instalacji i urządzeń spowodowanych powstała awarią.
- ustalenie zakresu szkód i przyczyn awarii.
Bezpieczeństwo obsługi kotłowni zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
(Dz. U. 2013, poz. 492) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650, późn. zm.)
ZAKRES POGOTOWIA SANITARNEGO ZAWARTY W KWOCIE RYCZAŁTOWEJ POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
• Ustalenie miejsca i zakresu awarii.
• Wydzielenie strefy zagrożenia,
• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszą degradacją,
• Zabezpieczenie uszkodzenia poprzez założenia właściwego łącznika prostego
lub kątowego na uszkodzoną rurę bez względu na średnicę.
• Odłączenie dopływu wody poprzez zamknięcie zaworów podpionowych,
a w ostateczności przy wodomierzu głównym.
• Udrożnienie pionu kanalizacyjnego, a w przypadku gdy podejście odpływowe jest syfonem stropowym również to podejście.
• Odłączenie w sposób trwały urządzeń poboru wody będących własnością lokatora,
a powodujących szkodę zalaniową na rzecz osób trzecich lub majątku zleceniodawcy.
• Uzupełnienie ubytków wody w zładzie co.
• Odpowietrzenie zładu, oraz pojedynczych grzejników.
• Miejscowe zaspawanie uszkodzonego rurociągu.
• Uszczelnienie połączeń na złączach.
• Wymiana pojedynczych odpowietrzników na pionie.
• Odłączenie od instalacji przeciekającego grzejnika.
• Inne prace niezbędne do zabezpieczenia awarii pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

Bolesława Chrobrego 7
Warszawa 02-479
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Bolesława Chrobrego 7
Warszawa 02-479
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in